คุณสมบัติผู้ยื่นขอการรับรอง Made in Thailand

 • เป็นผู้ประกอบการ ที่มีแหล่งผลิตในประเทศไทย
 • ครอบคลุมนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา
  (ทะเบียนพาณิชย์ หรือได้รับการจดทะเบียนตามกำหนดของหน่วยงานราชการอื่น)

ประโยชน์ของการได้รับรอง Made in Thailand

ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง Made in Thailand จะได้ประโยชน์ในหลายด้านด้วยกัน อาทิ

 • สิทธิประโยชน์จากการให้แต้มต่อของภาครัฐ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตในประเทศ
  ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้
 • สินค้าได้รับความน่าเชื่อถือมากขึ้นจากคู่ค้า / ผู้บริโภค
 • สร้างโอกาสในการขยายการค้าไปยังต่างประเทศที่นิยมสินค้าไทยได้มากขึ้น
 • สิทธิประโยชน์อื่นๆ ในอนาคต

เกณฑ์การพิจารณา MiT

 • สูตร 1,2 พิจารณาจากมูลค่าต้นทุนสินค้า MiT จะต้องได้เท่ากับหรือมากกว่า 40%
 • สูตร 3 พิจารณาจาก HS Code
 • สูตร 4 พิจารณาตามเงื่อนไขการผลิต Substantial Transformation (ST)
X
X