รายการเอกสารแนบ

1. เอกสารการลงทะเบียน

1.1) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

1.1.1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต พร้อมลงนามรับรองเอกสาร
1.1.2) ทะเบียนพาณิชย์ หรือได้รับการจดทะเบียนตามกำหนดของหน่วยงานราชการอื่น
1.1.3) หลักฐานการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
1.1.4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น พร้อมลงนามรับรองเอกสาร
1.1.5) *กรณีผู้ยื่นไม่ใช่ผู้มีอำนาจในหนังสือรับรองทะเบียนนิติบุคคล ให้แนบหนังสือมอบอำนาจตามแบบฟอร์มของบริษัท (พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ) และอากรแสตมป์ 30 บาท

1.2) กรณีเป็นนิติบุคคล

1.2.1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์อายุไม่เกิน 3 เดือน และลงนามรับรองเอกสาร
1.2.2) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ เช่น รง.4, รง.2, กนอ., ฯลฯ
1.2.3) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ. 20)
1.2.4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น พร้อมลงนามรับรองเอกสาร
1.2.5) *กรณีผู้ยื่นไม่ใช่ผู้มีอำนาจในหนังสือรับรองทะเบียนนิติบุคคล ให้แนบหนังสือมอบอำนาจตามแบบฟอร์มของบริษัท (พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ) และอากรแสตมป์ 30 บาท

2. เอกสารการขอรับรองรายการสินค้า MiT

2.1) รูปถ่ายสินค้า 4 มุมมอง(หน้า หลัง ซ้าย ขวา) และรูปถ่ายฉลากสินค้า (แนบรูปทุกรายการสินค้าที่ยื่นขอ MiT)
2.2) ขั้นตอน / ผังกระบวนการผลิตสินค้า
2.3) ใบรับรองมาตรฐานสินค้า
2.4) สำเนาใบกำกับสินค้า (Invoice) จาก Supplier
2.5) สำเนาใบขนสินค้าขาเข้า (Import Declaration)

    X
    X