ภาวะเศรษฐกิจไทย By iDS

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจไทย

การผลิต

ข้อมูลจำนวน
ผู้ประกอบการ

จำนวนผู้ประกอบการใหม่
(EARLY STAGE)

แรงงาน

จำนวนการจ้างงาน

การเงินการลงทุน

งบการเงิน

ข้อมูลรายได้ของ SME
บุคคลธรรมดา

ข้อมูลเปรียบเทียบงบการเงิน
ตามผลประกอบการธุรกิจ

การค้า

มูลค่านำเข้า

มูลค่าส่งออก

มูลค่านำเข้าตามกลุ่มสินค้า
กระทรวงพาณิชย์

มูลค่าส่งออกตามกลุ่มสินค้า
กระทรวงพาณิชย์

มูลค่านำเข้า – ตามกลุ่มสินค้า
ธนาคารแห่งประเทศไทย

มูลค่าส่งออก – ตามกลุ่มสินค้า
ธนาคารแห่งประเทศไทย

มูลค่านำเข้า
การค้าชายแดน

มูลค่าส่งออก
การค้าชายแดน

มูลค่าการส่งออก แยกตาม
ตลาดหลัก ตลาดรอง

สถานการณ์การนำเข้า
ประเทศคู่ค้าของไทย

อื่นๆ

SME ในพื้นที่ๆ ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์โควิด-19 13

X
X