F.T.I. Academy

อบรม/ สัมมนา / ศึกษาดูงาน / เพื่อเป็นการยกระดับบุคลากรสู่ยุค Industry Transformation

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

เพื่อเป็นการยกระดับบุคลากรสู่ยุค Industry Transformation

เพิ่มเติม

หลักสูตร Young F.T.I.

เป็นหลักสูตรสำหรับนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ที่ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาตนเอง

เพิ่มเติม

หลักสูตร BRAIN

หลักสูตร“การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม”

เพิ่มเติม

หลักสูตร EEP รุ่นที่ 7

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการนำพลังงานมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เพิ่มเติม

หลักสูตร iRobot

หลักสูตรการประยุกต์ใช้ Automation & Robots เพื่อปรับปรุงโรงงาน

เพิ่มเติม

หลักสูตร The Factory Management 21 - 22

หลักสูตรที่จะช่วยเตรียมความพร้อมให้คุณ ก้าวไปสู่การเป็นผู้นำอย่างมั่นใจ

เพิ่มเติม

หลักสูตร eDIT รุ่นที่ 4

หลักสูตรแรก หลักสูตรเดียว ของประเทศไทยที่ช่วยผลักดันโรงงานสู่ Smart Factory 4.0

เพิ่มเติม

แหล่งความรู้ออนไลน์

แหล่งรวมความรู้ออนไลน์ สำหรับภาคอุตสาหกรรม

เพิ่มเติม

X
X