จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามกลุ่มอายุ ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ เพศ เป็นรายจังหวัด

ลักษณะข้อมูล : รายจังหวัด พ.ศ. 2557 – 2563 

แหล่งข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

X
X