สิทธิประโยชน์จาก BOI

สิทธิประโยชน์จาก BOI

ด้วยเจตนารมย์ความมุ่งมั่นตระหนักถึงการค้ายุคโลกาภิวัฒน์ฯ (Globalization) ธุรกิจแข่งขันอย่างเสรีมีบทบาทความต่อเนื่อง กระบวนการธุรกิจที่มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และ ชัดเจน (Just–In–Time) ถือเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งกับการสร้างความได้เปรียบทางการค้า

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท. ) โดยการมอบหมายจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงได้เปิดให้บริการ “การพิจารณาสูตรการผลิต” ที่ผู้ประกอบการจะยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ BOI ในมาตรา 36 โดยเริ่มนำร่องในผลิตภัณฑ์ประเภทผลิตภัณฑ์พลาสติก

การให้บริการพิจารณาสูตรการผลิตจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้ความ มุ่งมั่นให้บริการด้วย ความรวดเร็ว ความถูกต้อง และ ให้บริการด้วยจรรยาบรรณ จะช่วยสร้างความรวดเร็ว ลดระยะเวลา ในกระบวนการยื่นรับสิทธิประโยชน์จาก BOI นอกจากนั้น ยังช่วยในการลดค่าใช้จ่ายด้านเอกสาร

ขั้นตอนการยื่นขอรับบริการพิจารณาสูตรการผลิต BOI มาตรา 36

 • 1. เตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำขอรับบริการพิจารณาสูตรการผลิต BOI มาตรา 36 สามารถดาวน์โหลดได้ที่
  เว็บไซต์ https://tem.fti.or.th/ >>> “ผลิตภัณฑ์และบริการ” >>> “สิทธิประโยชน์จาก BOI”2. ส่งเอกสารมายังสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสามารถส่งเอกสารได้ 2 ช่องทาง คือ
  2.1 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง “งานพิจารณาสูตรการผลิต BOI” สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เลขที่ 2 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 7 ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
  2.2 ส่งเอกสารด้วยตนเอง ติดต่อ : งานพิจารณาสูตรการผลิต BOI โทรศัพท์ : 02-345-1152

  3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเอกสาร ภายใน 15 วันทำการ นับจากได้รับเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้อง ทั้งนี้ หากเอกสารไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะแจ้งลูกค้าให้ดำเนินการแก้ไข
  3.1 ครั้งที่ 1 แจ้งส่งเอกสารเพิ่มเติมภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่แจ้งทาง E-mail
  3.2 ครั้งที่ 2 หากลูกค้ายังไม่ส่งเอกสารมาภายในเวลาที่กำหนด จะดำเนินการแจ้งทวงถามลูกค้าอีกครั้ง โดยกำหนดให้ส่งเอกสารภายใน 5 วันทำการ
  3.3 หากยังไม่ดำเนินการจัดส่งเอกสารหลังจากแจ้งครั้งที่ 2 เจ้าหน้าที่จะดำเนินการทำลายเอกสารทั้งหมดเนื่องจากเป็นความลับของลูกค้า

  4. เอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้อง เจ้าหน้าที่บันทึกผลการพิจารณา ประทับตรา ส.อ.ท. เสนอผู้มีอำนาจลงนามกำกับสูตรการผลิต เสนอไปยัง BOI เพื่อการพิจารณาอนุมัติ ภายใน 15 วันทำการ (ส่ง BOI ทุกวันจันทร์/พุธ/ศุกร์ ของทุกสัปดาห์) และรับหนังสืออนุมัติสูตรการผลิตกลับ (ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถติดตามผลการพิจารณาของ BOI ได้ที่ Doctracking ของ BOI)

  5. เจ้าหน้าที่แจ้งลูกค้าทางโทรศัพท์ หรือ E-mail เพื่อรับหนังสืออนุมัติสูตรการผลิต และชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราค่าธรรมเนียมการบริการ (อัตราค่าธรรมเนียม) ที่กำหนดไว้ตามระดับงาน ทั้งนี้ ลูกค้าต้องมารับหนังสืออนุมัติสูตรและชำระค่าธรรมเนียมที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เท่านั้น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป. 8 / 2547 ว่าด้วย การมอบหมายให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตรวจสอบและรับรองสูตรการผลิตฯ

อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ

รายละเอียดการยื่นขอรับบริการพิจารณาสูตรการผลิต

แบบฟอร์มการยื่นขอรับบริการ

แบบฟอร์มขอสูตรการผลิตใหม่ (F BOI 002)

แบบการขอใช้สิทธิและประโยชน์ มาตรา36 (FIN RM 13-05)

แบบฟอร์มขอแก้ไขสูตรการผลิต (F BOI 003)

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาใช้สิทธิและประโยชน์วัตถุดิบ (FIN RM 01-06)

X
X