ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม

Industrial Promotion and Support Department

สายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม

รายชื่อกลุ่มอุตสาหกรรม

กลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ

Thai Gas Manufacturers Industry Club

กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก

Thailand Iron and Steel Industry Club

X
X