ประกาศรับสมัครงาน : ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม

 

รายละเอียดงาน      

 • งานบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ ส.อ.ท. และความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
 • กำกับดูแลงานวิชาการ งานข้อมูลต่างๆของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงตรวจสอบและติดตามการแก้ปัญหาต่างๆของภาคอุตสาหกรรมและรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ     

 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ อุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านการทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีประสบการณ์การบริหารในระดับบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้หรือความสามารถพิเศษด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม การบริหารงานในภาคอุตสาหกรรม
 • มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office อยู่ในระดับดี
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • มีบุคลิกภาพดี มีทักษะการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดี ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 • มีความอดทน มีไหวพริบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความละเอียด รอบคอบ
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

 

ผู้สนใจสามารถส่งรายละเอียดประวัติส่วนตัวมาได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

E-mail : hr.recruit.fti@gmail.com   หรือ

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 -345 -1077-80

X
X