ประกาศรับสมัครงาน :  เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายดิจิทัลเทคโนโลยี – งานพัฒนาระบบ

รายละเอียดงาน      

 • ออกแบบและพัฒนาระบบ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำการเก็บ requirement ระบบ ร่วมกันกับ user และ ทีม it
 • ติดตามและแก้ไข maintenance ระบบที่ได้รับมอบหมาย
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ                 

 • อายุ 28-32 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา (พิจารณาจากประสบการณ์ การทำงาน เป็นหลัก)
 • วิเคราะห์ ออกแบบ และ พัฒนา Web Application ในส่วน Front End และ Back End ตาม Requirement ขององค์กร
 • แก้ไขปัญหา และ ปรับปรุงพัฒนาข้อผิดพลาดจาก Web Application ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
 • ตรวจสอบ สร้าง และ ออกแบบ Relational Database และ SQL Query ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
 • ปรับปรุงและพัฒนา Web Application ให้มีประสิทธิภาพ
 • วางแผนทำงาน ประสานงาน ร่วมกับทีมพัฒนาภายในและภายนอก
 • มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office อยู่ในระดับดี
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • มีความอดทน มีไหวพริบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความละเอียด รอบคอบ

 

Special Features : (ถ้ามีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

 • มีประสบการณ์ในสายงานพัฒนาโปรแกรมแบบ Full Stack ใน-การพัฒนา Web Application ดังนี้ Web Service/API, Responsive Website, ERP/Backoffice, Mobile App, Responsive Website, UI/UX & Pagespeed
 • เข้าใจ Restful Concept
 • เข้าใจ MVC design pattern

สวัสดิการ

( / ) ประกันกลุ่มฯ
( / ) ประกันสังคม
( / ) ตรวจสุขภาพประจำปี
( / ) เครื่องแบบพนักงาน
( / ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

ผู้สนใจสามารถส่งรายละเอียดประวัติส่วนตัวมาได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

E-mail : hr.recruit.fti@gmail.com   หรือ

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 -345 -1077-80

X
X