วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย งานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน และนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวแถลงความร่วมมือใน “พิธีเปิดตัวโครงการและการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมทำการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรตนเอง สามารถจัดทำแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซรือนกระจกของประเทศไทยตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมกันนี้ยังได้มีการพัฒนาระบบการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรควบคู่กันไป เพื่อเป็นการยกระดับการทวนสอบของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2564 นี้ มีองค์กรอุตสาหกรรมนำร่อง จำนวน 29 แห่ง จากกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเป็นโรงงานนำร่องของโครงการฯ

ทั้งนี้ องค์กรอุตสาหกรรมนำร่อง ทั้ง 29 แห่ง จะทำการรวบรวมข้อมูลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องนำมาคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรของตนเอง จัดทำแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยมีผลรวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงได้จากแผนลด ไม่น้อยกว่า 255,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งการดำเนินงานที่มีส่วนช่วยให้ประเทศไทยสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซกระจกในภาพรวมของประเทศได้ตามเป้าที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 20–25 เมื่อเทียบกับระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานตามปกติหรือ BAU (Business as Usual) ภายในปี 2573

X
X