เอกสารระบบคุณภาพ

ISO 9001

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ
ตามมาตรฐานเลขที่ มอก./ISO 9001 : 2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)

 

นโยบายคุณภาพ

“ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้บรรลุตามเป้าหมายและความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้วยการพัฒนาระบบงานและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ “

ขอบข่ายของระบบบริหารคุณภาพ การให้บริการ ดังนี้

  • การจัดประชุมและสัมมนา
  • การประกาศนโยบายการบริหารงาน
  • รายงานและข้อมูลด้านอุตสาหกรรม
  • การออกหนังสือรับรองต่างๆ แก่สมาชิก
  • การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม เข้าทำกิจกรรมด้านนโยบาย
  • ข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็นด้านอุตสาหกรรม
X
X