วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดังต่อไปนี้

การผลิต
จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีทั้งสิ้น 155,200 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 3.05 และเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2564 ร้อยละ 4.78 ผลิตเพิ่มขึ้นจากการผลิตเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.91 และมีสัดส่วนถึงร้อยละ 56.90 ของยอดการผลิตทั้งหมด
จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 303,318 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 1.16
รถยนต์นั่ง เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผลิตได้ 58,714 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 0.31
ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 มีจำนวน 112,323 คัน เท่ากับร้อยละ 37.03 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 5.08
รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผลิตได้ 0 คัน รวมเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 ผลิตได้ 23 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 39.47
รถยนต์บรรทุก เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผลิตได้ทั้งหมด 96,486 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 5.23 และตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 ผลิตได้ทั้งสิ้น 190,972 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 1.31
รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผลิตได้ทั้งหมด 94,123 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 5.39 และตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 ผลิตได้ทั้งสิ้น 186,462 คัน เท่ากับร้อยละ 61.47 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 1.40 โดยแบ่งเป็น

• รถกระบะบรรทุก 45,456 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 2.18
• รถกระบะดับเบิลแค็บ 117,592 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 5.44
• รถกระบะ PPV 23,414 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 9.57

รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน – มากกว่า 10 ตัน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผลิตได้ 2,363 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 0.92 รวมเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 ผลิตได้ 4,510 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 2.04
ผลิตเพื่อส่งออก
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผลิตได้ 88,315 คัน เท่ากับร้อยละ 56.90 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 5.91 ส่วนเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 174,112 คัน เท่ากับร้อยละ 57.40 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 3.31
รถยนต์นั่ง เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผลิตเพื่อการส่งออก 29,344 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 1.97 และตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 59,321 คัน เท่ากับร้อยละ 52.81 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 2.20
รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 58,971 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 10.33 และตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 114,791 คัน เท่ากับร้อยละ 61.56 ของยอดการผลิตรถกระบะ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 3.90 โดยแบ่งเป็น

• รถกระบะบรรทุก 14,641 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 24.39
• รถกระบะดับเบิลแค็บ 88,967 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 13.02
• รถกระบะ PPV 11,183 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 44.08

ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผลิตได้ 66,885 คัน เท่ากับร้อยละ 43.10 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 0.50 และเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 ผลิตได้ 129,206 คัน เท่ากับร้อยละ 42.60 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 6.60
รถยนต์นั่ง เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 29,370 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 1.41 ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 ผลิตได้ 53,002 คัน เท่ากับร้อยละ 47.19 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 แล้ว ลดลงร้อยละ 12.09
รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 35,152 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 1.96 และตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 ผลิตได้ทั้งสิ้น 71,671คัน เท่ากับร้อยละ 38.44 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 2.36 ซึ่งแบ่งเป็น

• รถกระบะบรรทุก 30,815 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 11.19
• รถกระบะดับเบิลแค็บ 28,625 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 12.76
• รถกระบะ PPV 12,231 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 107.45

รถจักรยานยนต์
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 218,530 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 1.30 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 168,127 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 4.01 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 50,403 คัน ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 6.81
ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 438,507 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 3.10 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 334,001 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 2.83 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 104,506 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 3.95

ยอดขาย
ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 58,960 คัน ลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 10.9 และเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2564 ร้อยละ 6.80 ยอดขายลดลงจากการกังวลการระบาดของโรคโควิด19 รอบสองตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2563 และกระจายไปอีกหลายจังหวัด ทำให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่และเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น ประชาชนจึงระวังการใช้จ่ายมากขึ้น สถาบันการเงินก็เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น คาดว่างานมอเตอร์โชว์ในวันที่ 24 มีนาคม ถึง วันที่ 4 เมษายน 2564 จะกระตุ้นยอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้นได้ดังเช่นปีที่แล้ว
ตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 รถยนต์มียอดขาย 114,242 คัน ลดลงจากปี 2563 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 16.2 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 265,771 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 46.33

การส่งออก
รถยนต์สำเร็จรูป
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ส่งออกได้ 79,470 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 16.52 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2564 ร้อยละ 7.20 ลดลงจากตลาดออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ตะวันออกกลาง ยุโรปและแอฟริกา แต่ส่งออกเพิ่มขึ้นในตลาดเอเชีย อเมริกาเหนือออเมริกากลางและอเมริกาใต้ มีมูลค่าการส่งออก 43,081.65 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 9.23
อย่างไรก็ตาม ประเทศคู่ค้าได้เปิดโรงงานผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้นจึงต้องการเครื่องยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์เพิ่มขึ้นดังต่อไปนี้
• เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 3,382.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 38.17
• ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก19,346.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 37.15
• อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,054.17 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 2.73
รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 67,865.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 2.62

เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 153,602 คัน โดยส่งออกลดลงจากปี 2563 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 4.29 มีมูลค่าการส่งออก 84,516.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 6
• เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 6,231.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 40.04
• ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 35,269.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 33.71
• อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 3,753.97 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563ร้อยละ 1.93

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 129,771.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 13.45

รถจักรยานยนต์
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีจำนวนส่งออก 88,027 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 1.84 โดยมีมูลค่า 9,124.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 14.09

• ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 250.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 47.90
• อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 164.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 19.48

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 9,539.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 14.87

เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 167,838 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 0.08 โดยมีมูลค่า 16,660.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 17.21

• ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 444.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 5.68
• อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 307.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 19.20

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 17,413.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 16.92

เดือนกุมภาพันธ์ 2564 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 77,405.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 3.99
เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 147,185.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 13.85

X
X