เมื่อวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายปรีชา ส่งวัฒนา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานสถาบัน SMI นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและรองประธานสถาบัน SMI และนายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมหารือกับ ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และภาคเอกชนอื่นๆ ผ่านระบบ video conference ใน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1. สรุปภาวะเศรษฐกิจไทย 2. มาตรการฟื้นฟูฯ 3. FX Ecosystem และ 4. Digital Factoring

โดย ส.อ.ท. ได้เสนอแนวทางการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ด้วย e–Factoring
โดยการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในซัพพลายเชนของธุรกิจที่มีความน่าเชื่อถือ ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยใช้แพล็ตฟอร์ม e-Factoring ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้พัฒนาไว้ และใช้กลไกของ ส.อ.ท. ในการสร้างความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการมากขึ้น

X
X