วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯ และ ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมฯ เป็นผู้แทน ส.อ.ท. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการพัฒนา​กองทุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์​ เป็นประธาน ณ ห้องมโนปกรณ์ นิติธาดา กระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์​อยู่ระหว่างดำเนินการยกร่างรายละเอียดข้อมูลขอจัดตั้งกองทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลาง​กำหนด โดยระยะที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนากองทุนฯ รวมถึงจัดสัมมนารับฟังความเห็นในทุกภาคส่วนมาในเบื้องต้นแล้ว ซึ่งการประชุมครั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้ร่วมหารือ ประเด็นต่างๆ อาทิ หลักการและเหตุผลการจัดตั้งกองทุน วัตถุประสงค์​ เป้าหมาย โครงสร้างการบริหารกองทุนฯ รวมถึงแหล่งรายได้ของกองทุนฯ ซึ่งหลังจากที่คณะทำงานหารือรายละเอียดดังกล่าวแล้ว จะเสนอต่อระดับนโยบายต่อไป

X
X