เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายประกอบ พิกุลกานตเลิศ รองประธานสภาธุรกิจไทย-ฟิลิปปินส์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาและป้องกันผลกระทบจากการใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าของฟิลิปปินส์สืบเนื่องจากกรณีพิพาทสินค้าบุหรี่นำเข้าภายใต้องค์การการค้าโลก ครั้งที่ 1/2564 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมี นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานที่ประชุม

โดยที่ประชุมมีการรายงานสถานะความคืบหน้าและหารือแนวทางการดำเนินการของไทยในสองประเด็นหลัก ได้แก่
ประเด็นแรก การเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะ (Public Hearing) ของคณะกรรมธิการด้านภาษี (Tariff Commission) ของฟิลิปปินส์ เพื่อพิจารณาสินค้าที่จะตอบโต้ทางการค้าไทยจากกรณีพิพาทสินค้าบุหรี่นำเข้า (DS371) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ฟิลิปปินส์อยู่ระหว่างรวบรวมผลการพิจารณาฯ จึงให้คณะทำงานฯ ติดตามผลดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ส.อ.ท. เสนอให้มีการเจรจากับฟิลิปปินส์เพื่อหาทางออกร่วมกันอย่างฉันมิตร

และประเด็นที่สอง การใช้มาตรการปกป้อง (Safeguard) กับสินค้ายานยนต์ ซึ่งฟิลิปปินส์ได้เริ่มใช้มาตรการปกป้องชั่วคราว (Provisional Measure) กับสินค้ายานยนต์แล้ว เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และจะมีผลไม่เกิน 200 วัน ทั้งนี้ ส.อ.ท. ชี้ให้เห็นว่า กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยได้รับผลกระทบจากการใช้มาตรการดังกล่าวอย่างมาก เนื่องจากมีส่วนแบ่งตลาดในฟิลิปปินส์เกินกว่า 90% จึงเสนอแนะให้ภาครัฐคัดค้านการดำเนินการของฟิลิปปินส์ในทุกเวที รวมถึงให้มีการยื่นขอหารือ (prior consultation) กับฟิลิปปินส์ใน WTO อย่างเร่งด่วน

X
X