วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนางสาวสุมลวรรณ แย้มพราย ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เข้าร่วมการประชุม โดยที่ประชุมฯ ได้มีการพิจารณาในประเด็นดังนี้ 1) การขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2) การกำหนดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษและกรอบแนวทางการให้สิทธิประโยชน์ และ 3) กลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
X
X