นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล รองประธานคณะกรรมการ e-Commerce สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่อง CPTPP ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม MDES 1 ชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โดยที่ประชุมได้ระดมความเห็นเรื่องความพร้อมในด้านอิเล็กทรอนิกส์ของไทย เพื่อพิจารณาความพร้อม และผลกระทบในแง่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อการเข้าร่วม CPTPP ซึ่งมีสาระสำคัญ คือการส่งเสริมความเชื่อมั่น และลดอุปสรรคการใช้งานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่อง CPTPP ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จะนำความเห็นในที่ประชุมเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศพิจารณาก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีในลำดับถัดไป

X
X