วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 ( ครั้งที่ 2) โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน และนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นกรรมการ ณ อาคารสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

โดยที่ประชุมมีแนวทางในการเร่งรัดให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลก และมีเป้าหมายให้เกิดการใช้ยานยานยนต์ไฟฟ้า ZEV (Zero Emission Vehicle) ในประเทศ 100% ภายในปี พ.ศ. 2578 (ค.ศ.2035) และมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ 4 คณะ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าให้เกิดเป็นรูปธรรม อาทิ คณะอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและแบตเตอรี่เพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้า คณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซเรือนกระจกจากการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า และคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

X
X