นายเวทิต โชควัฒนา รองประธานสภาอุตสาหกรรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในงานสัมมนาออนไลน์ The 7th Thai-Belgian Business Forum : Thailand’s Post COVID-19 Investment & Economic Outlook “Think Resilience, Think Thailand” ภายใต้หัวข้อ What’s Next for The Thai Economy after COVID-19 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ นครแฟรงค์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาพรวมการลงทุนและผลกระทบจาก COVID-19 นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ๆ และการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินธุรกิจในประเทศไทยในมุมมองของนักลงทุนจากเบลเยี่ยม โดยมีสาระสำคัญหลายประเด็น อย่างเช่น

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในอาเซียน และการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ในอาเซียน
2. นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่สำคัญของประเทศไทย เช่น มาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) และโครงการเขตเศรษฐพิเศษ(SEZ) เป็นต้น
3. สภาพเศรษฐกิจกับโอกาสการค้าและการลงทุนในไทยช่วงหลัง COVID-19 ธุรกิจและอุตสาหกรรรมที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วง COVID-19 เช่น อุตสาหกรรมด้านสุขภาพและที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ อุตสาหกรรมด้านดิจิทัล และอุตสาหกรรมการผลิต เป็นต้น
4. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. การได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ศูนย์กลางของภูมิภาคทำให้มีศักยภาพในการเป็นฐานการผลิตของอาเซียน และเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงด้าน Logistics รองรับการลงทุนจากต่างชาติที่ต้องการมาเปิดตลาดกระจายสินค้าในภูมิภาคอาเซียน

X
X