วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกล่าวปาฐกถาในงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง India – Mekong SME Internationalization Program จัดโดยสภาการค้าและอุตสาหกรรมอินเดีย (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry: FICCI) ร่วมกับธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ SMEs ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงให้สามารถเชื่อมต่อตลาดตลาดประเทศตลอดจนห่วงโซ่อุปทานของโลกได้อย่างยั่งยืน โดยสาระสำคัญจากการสัมนาออนไลน์ที่จัดโดย FICCI ครั้งนี้ประกอบด้วย

• การให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการในระดับ SMEs ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) ผ่านโครงการ India-Mekong SME Internationalization โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ด้านการเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างอินเดียและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยโครงการดังกล่าวถูกจัดทำเพื่อสนับสนุนการหาโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชา พร้อมทั้งยังนำร่องผ่านอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ สำหรับประเทศไทยจะเน้นในอุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร เภสัชกรรม ไอที และเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม ทั้งนี้ มีการผลิตวิดีโอเพื่อให้ความรู้และการฝึกอบรมในหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น ความคิดในการทำการค้าในระดับสากล และการวิจัยด้านการตลาด เป็นต้น

• การอธิบายผลการศึกษาเกี่ยวกับกฎศุลกากรว่าด้วยกฎถิ่นกำเนิดสินค้า CAROTAR 2020 โดยมีเนื้อหาในการอธิบายผลการศึกษาและข้อคิดเห็นต่างๆ จากผู้ประกอบการและภาคเอกชนของอินเดียถึงมุมมองที่มีต่อกฎศุลกากรว่าด้วยกฎถิ่นกำเนิดสินค้า CAROTAR 2020 การยกตัวอย่างของกิจกรรมการนำเข้าที่อาจถูกยกเลิกหากมีการนำเข้าประเทศอินเดียในลักษณะดังกล่าว รวมถึงมาตรการต่างๆที่จะได้รับหากไม่ปฏิบัติตาม

โดยสรุปแล้วการค้าขายกับประเทศอินเดียโดยเฉพาะการส่งออกไปยังประเทศอินเดียในปัจจุบัน ต้องมุ่งเน้นใน 4 ประเด็น ดังนี้
1. ต้องทำการสำแดง Bill of Entry (BoE) เสมอ
2. ต้องจัดทำฟอร์ม I เป็นหลัก เพื่อใช้ในการตรวจสอบก่อนการนำเข้า โดยอาจมีการสอบถามเพิ่มเติมจากศุลกากรอินเดีย
3. ศุลกากรอินเดียมีอำนาจในการร้องขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับถิ่นกำเนิดสินค้าจากผู้นำเข้าได้
4. เจ้าหน้าที่มีอำนาจในการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์จากข้อกำหนดด้านภาษีต่างๆ

X
X