วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการเรียนการสอนในหลักสูตรเกี่ยวกับธุรกิจจีน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับสมาชิก ผู้ประกอบการ อาจารย์ และนักศึกษา นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการค้าการลงทุนกับประเทศจีน

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เห็นถึงความสำคัญและมุ่งมั่นในการพัฒนาโอกาสและช่องทางการตลาดกับประเทศจีน จึงได้ร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรของสถาบันฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับสมาชิก ผู้ประกอบการ อาจารย์และนักศึกษา ในด้านการขายและกระจายสินค้าในตลาดจีน สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ช่องทางการตลาด กฎหมาย การแบ่งปันความรู้จากผู้มีประสบการณ์จริง รวมถึงความรู้ด้านภาษาจีน

รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า ความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะส่งเสริมความเข้มแข็งในเชิงวิชาการซึ่งเป็นทฤษฎี และความลงตัวในเชิงปฏิบัติที่ต้องอาศัยผู้ประกอบการจริง จะทำให้ผลสัมฤทธิ์เกิดแก่เศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งในมิติของการเพิ่มขีดความสามารถและการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ การลงนามในวันนี้ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่จะทำให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมไทย ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่ประเทศจีนต่อไปในอนาคต

นายวีรชัย มั่นสินธร ประธานสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน ส.อ.ท. กล่าวเสริมว่า สถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน ส.อ.ท. และ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ Cross Border E-commerce China: CONNECT และเป็นที่ปรึกษาในส่วนการเปิดหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจที่เกี่ยวกับ E-commerce และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ประกอบการในการเปิดตลาดในประเทศจีนให้มีความรู้ทางด้านวิชาการและสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติใช้ได้จริง หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับสมาชิก ผู้ประกอบการ บุคลากร อาจารย์ นักศึกษา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการค้าการลงทุนกับประเทศจีนต่อไป

X
X