วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษาสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) กล่าวเปิดการอบรมหัวข้อ “วิธีลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคนิคของ TOYOTA” ภายใต้ โครงการยกระดับศักยภาพ SME โดยพัฒนาระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Service Provider) โดยได้รับเกียรติจากนายนันทวัฒน์ ศรีวรัตน์อัชกุล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารจาก ส.อ.ท. และผู้ประกอบการ SME

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมเป็นผู้ให้บริการ (Service Provider) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยกิจกรรมนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของบริการภายใต้โครงการดังกล่าว และนอกจากนี้ยังมีบริการด้านต่างๆ เช่น บริการด้านการตลาด ,ด้านการบริหารจัดการและบัญชี

X
X