วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและส่งเสริมการอนุญาโตตุลาการ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1) เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการอนุญาโตตุลาการ กฎหมายเกี่ยวกับสภาอุตสาหกรรมฯ รวมทั้ง ให้ความคิดเห็นในการพัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองหน่วยงาน
2) เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามมาตรฐานสากล รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3) สนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความรู้ในด้านการอนุญาโตตุลาการ และการระงับข้อพิพาททางเลือกด้านอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการ และประชาชน มีความรู้และความเข้าใจ
4) โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือเพื่อพัฒนาอนุญาโตตุลาการที่มีความเชี่ยวชาญ ในข้อพิพาทเกี่ยวกับอุตสาหกรรม รวมทั้ง ให้ข้อมูล และให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ

ในพิธีลงนามครั้งนี้ มีคณะผู้บริหารจากทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยฝั่งสภาอุตสาหกรรมฯ ประกอบด้วยนายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา นายอภิชิต ประสพรัตน์ นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ รองประธาน ส.อ.ท. นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ กรรมการบริหาร ส.อ.ท. นายอภิภพ พึ่งชาญชัยกุล รองเลขาธิการ ส.อ.ท. และนายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่ ส.อ.ท. ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ลานไทยเบฟ ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมฯ

X
X