วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล และ นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานงานสัมมนา “มารู้จัก BCG และจะช่วยธุรกิจไทยให้เติบโตและยั่งยืนจริงหรือ” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงาน อาทิ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสานักงานสภานโยบาย การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ, ดร. พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน, รศ.ดร.ธารงรัตน์ มุ่งเจริญ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันน้าและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน และประธานอนุกรรมการแผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.), ดร.ธารกมล ถาวรพานิช รองประธานคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินผลและตรวจวัดประสิทธิภาพสถานประกอบการ ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ ศ.ดร.อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้ประกอบการ / หน่วยงานภาครัฐ และสถานศึกษา ให้ความใจเข้าร่วมรับฟังมากกว่า 300 คน ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. การขับเคลื่อน BCG (Bio-Circular-Green Economy) ของประเทศไทย ซึ่งบรรจุเป็นวาระแห่งชาติ มีแนวทางสำคัญในการยกระดับภาคธุรกิจไทย ให้เกิดการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีกลไกการสนับสนุนผ่านคณะกรรมการฯ ทั้งในเชิงนโยบายและรายผลิตภัณฑ์เป้าหมาย เพื่อกำหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุน การวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำระบบให้ผู้ประกอบการสามารถประเมิน ภายใต้ Circular Economy Model

2. ผู้ประกอบการจะต้องนำ BCG Model มาปรับใช้กับธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์แข่งขันในปัจจุบัน และมาตรการทางการค้าในต่างประเทศ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกของไทย

3. ส.อ.ท. ผลักดันนโยบาย BCG อาทิ การจัดทำ BCG Model รายคลัสเตอร์ เพื่อให้เกิด BCG Business Practice for Industries / Circular Material Library / การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว โดย ส.อ.ท. ยินดีที่จะเป็นหน่วยงานกลางในการประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันนโยบาย BCG ต่อไป

สมาชิก ส.อ.ท. สามารถดูงานสัมมนาฯ ย้อนหลังได้ที่ Link https://fb.watch/40mIxVMC8G/

X
X