นายกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ พร้อมด้วยนายบุญชู เเพใหญ่ รองประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ นายสมนึก จันทวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ นายชัยยันต์ ใจเย็น ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา นางสาวเชิญพร กาญจนสายะ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต เเละนายฐนโรจน์ จงประเสริฐสิริ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเเห่งชาติ ฉบับที่ 13 ระดับกลุ่มจังหวัด โดยได้รับเกียรติจากนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อาร์เคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายภาคประชาสังคม และนักวิชาการ เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนพัฒนาฯ

X
X