วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายอดิศร อาภาสุทธิรัตน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ฯ และนายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยา ได้หารือร่วมกับ H.E. Mr. Ganesh Prasad Dhakal เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทย ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีสาระสำคัญในการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ ทั้งอินเดีย และเนปาล ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ จากการแพร่ระบาดดังกล่าวส่งผลให้ประเทศเนปาลเป็นประเทศที่มีระดับการแพร่ระบาดโควิด-19 สูง เนื่องจากมีพรมแดนที่ติดต่อกับประเทศอินเดีย และมีการพึ่งพิงสินค้าประเภทเครื่องมือทางการแพทย์จาก
อินเดียสูง ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทย จึงประชาสัมพันธ์มายังสภาอุตสาหกรรมฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านเครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็น จากสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขเนปาลในปัจจุบัน เพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดโควิด-19 ต่อไป

X
X