นายญาณพล ลิมปนะโชคชัย ประธานสภาธุรกิจไทย-แอฟริกาใต้ ได้เข้าร่วมการประชุมแนวทางส่งเสริมการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาคแอฟริกา ณ กระทรวงการต่างประเทศ อาคารถนนศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับการประชุมเอกอัครราชทูตประจำภูมิภาคแอฟริกา ประจำปี 2564 ผ่านระบบทางไกล ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีหารือกำหนดแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไทย และจัดทำแผนปฏิบัติการของสถานเอกอัครราชทูตของไทยในแอฟริกาที่มีความครอบคลุมและสอดคล้องกับบริบทในภูมิภาคแอฟริกาที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในปัจจุบัน

การประชุมครั้งนี้จึงเป็นการหารือ ระดมประเด็นข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการและความสนใจในสาขาธุรกิจของภาคเอกชนและผู้ประกอบการไทยในภูมิภาคแอฟริกา เพื่อนำไปประกอบการหารือสำหรับการประชุมดังกล่าวที่จะมีขึ้น โดยมีประเด็นที่สำคัญ อาทิ โอกาสด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาคแอฟริกา สาขาธุรกิจที่ต้องการจะส่งเสริม (Focus Area) ปัญหาอุปสรรค และประเด็นที่สถานเอกอัครราชทูตไทยจะสามารถสนับสนุนภาคเอกชนได้ โดยประธานสภาธุรกิจฯ ได้ให้ความเห็นว่าภูมิภาคแอฟริกาเป็นตลาดที่ใหญ่และน่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการไทยเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังมีอีกประเด็นที่สำคัญ คือต้องการให้ภาครัฐช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของทั้งสองประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการสำหรับการไปลงทุนในทั้งสองประเทศ

X
X