นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ได้มีการหารือร่วมกับ Mr.Valeri Bartchenko ประธานสภาธุรกิจรัสเซีย-ไทย เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม (ราชดำริ) กรุงเทพฯ โดยมีประเด็นการหารือร่วมกัน อาทิ ประเด็นสภาพเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกภายหลังการเปลี่ยนแปลงผู้นำสหรัฐอเมริกา การพัฒนาวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ตลอดจนการดำเนินงานร่วมกันในอนาคตระหว่างสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย และสภาธุรกิจรัสเซีย-ไทย เป็นต้น

การหารือข้างต้นครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้
• ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจอันเนื่องจากการแพร่ระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย ซึ่งควรนำมาเป็นบทเรียน เพื่อป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวกลับได้รับผลกระทบอีกครั้งหากเกิดการระบาดในระลอกถัดไป
• การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 โดยมีประเด็นด้านคุณภาพของวัคซีน
ของแต่ละบริษัท คุณสมบัติและความสามารถในการต้านเชื้อ COVID-19 ที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจน หากไทยต้องการให้ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง ประชาชนชาวไทยต้องได้รับวัคซีนในจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอต่อการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
– ทั้งนี้การกลับมาฟื้นตัวของภาคธุรกิจท่องเที่ยวโดยเฉพาะโรงแรมต่างๆ ต้องใช้เวลาในการปรับตัวก่อนการเปิดเป็นปกติ เนื่องจากต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ รวมถึงการปรับปรุงและซ่อมแซมสถานที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ และเป็นไปตามหลักสุขอนามัยสากล
– ปัจจุบันมีการออกแคมเปญส่งเสริมการขายจากภาคบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะโรงแรม ซึ่งเป็นการส่งเสริมการขายที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดี โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวในประเทศ
• ด้านเศรษฐกิจและนโยบายระหว่างประเทศซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงผู้นำสหรัฐอเมริกา โดยเบื้องต้นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
เนื่องจากมองว่านโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายที่เสมือนเป็นยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาอยู่แล้ว
อย่างไรก็ตามแนวทางการดำเนินการอาจเปลี่ยนแปลงไปตามผู้นำที่เปลี่ยนแปลง
• ด้านการค้าออนไลน์ หรือ E-Commerce ของประเทศรัสเซียนั้น อยู่ในเกณฑ์ที่มีการขยายตัวค่อนข้างสูงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากประชาชนไม่สามารถออกจากบ้านได้อย่างปกติจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ส่งผลให้การค้าออนไลน์มีการขยายตัวสูง
• อนาคตของรถยนต์ EV พบว่าในปัจจุบันมีการลงทุนในเรื่องดังกล่าวจากจีนเป็นจำนวนมาก โดยทางรัสเซียนั้นไม่ได้เน้นการจัดทำรถยนต์ EV แต่จัดทำในลักษณะของรถยนต์สาธารณะไร้คนขับซึ่งคิดค้นโดยบริษัท YANDEX ของรัสเซีย ซึ่งเป็นบริษัท IT ขนาดใหญ่ของรัสเซีย
• การจัดทำความตกลงการค้าระหว่างไทย-ยูเรเซีย ซึ่งรัสเซียได้ผลักดันเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีการหารือเกี่ยวกับการทำความตกลงการค้าเสรีระหว่าง อาเซียน-รัสเซีย ด้วย อันจะก่อให้เกิดมูลค่าการค้าระหว่างประเทศสูงขึ้น
• ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการใช้พลาสติกนั้น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีการจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการทำรีไซเคิลพลาสติก เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมด้วย
• ทั้งสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย และสภาธุรกิจรัสเซีย-ไทย มีความเห็นร่วมกันในการผลักดันกลไกความสำเร็จในการจัดทำการ Business Matching ระหว่างกันโดยเน้นหากลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพใกล้เคียงกัน และขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้ประสบความสำเร็จ

X
X