สถาบันในเครือของ ส.อ.ท.

Institution

สถาบัน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งสถาบันต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมหลายๆ ด้าน ซึ่งสมาชิกสามารถรับสิทธิประโยชน์จากสถาบันและหน่วยงานในเครือของสภาอุตสาหกรรมได้ตามการให้บริการ สถาบันต่างๆมีดังนี้

สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม

เป็นองค์กรหลักในการดำเนินการด้านกลยุทธและแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ โดยผ่านการสนับสนุนของกลุ่มอุตสาหกรรมซอร์ทแวร์

เพิ่มเติม

สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

สถาบันที่มุ่งเน้นการรณรงค์ให้ภาคอุตสาหกรรม เกิดความตื่นตัวในปัญหาสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน

เพิ่มเติม

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม

สถาบันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่สมาชิก สอท และสนับสนุนนโยบายของภาครัฐให้บรรลุผลสำเร็จในการประหยัดพลังงานอย่างทั่วถึง

เพิ่มเติม

สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์

หน่วยงานที่ทำหน้าที่ยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถบุคคลากร โดยเน้นภาคอุตสาหกรรมในการแข่งขันกับต่างประเทศ รวมถึงเชื่อมโยงภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน

เพิ่มเติม

สถาบันนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม

เป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ประสานงาน และอำนวยความสะดวกด้านวิจัยและพัฒนาระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม

เพิ่มเติม

สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม

สถาบันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประสานและเชื่อมโยงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้านขยะบรรจุภัณฑ์อย่างบูรณาการ

เพิ่มเติม

สถาบันรหัสสากล

สถาบันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารการใช้บาร์โค้ดระบบมาตรฐานสากล และการสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามระบบมาตรฐาน EAN-UCC

เพิ่มเติม

สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต

เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนภาคเอกชน หรือเป็นศูนย์กลางให้องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ นำเสนอข้อมูลความต้องการนโยบายในการพัฒนา SMI ภาคผลิต รวมการประสานความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงกับภาครัฐ

เพิ่มเติม

สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการการทดสอบการประยุกต์ใช้ RFID แก่ผู้ประกอบการไทย สนับสนุนกิจกรรมการวิจัย พัฒนาสินค้าและบริการ พร้อมทั้งให้บริการเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสารและให้คำปรึกษาทางเทคโนโลยี RFID ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศเรียน สมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ 

เพิ่มเติม

X
X