คณะกรรมการ วาระปี 2561 - 2563

Board
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชื่อภาษาอังกฤษ ตำแหน่ง
1 นางกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง Mrs.Kanit Muangkrachang กรรมการ ส.อ.ท.
2 นายกมล จึงรักเมีย Mr.Kamol Juengluckmia กรรมการ ส.อ.ท.
3 นายกมล วรรธนคณิณ Mr.Kamon Wattanakanin กรรมการ ส.อ.ท.
4 นายกรกฤช จุฬางกูร Mr.Kornkrit Jurangkool รองประธาน
5 นางกรภัคร์ มีสิทธิตา Mrs.Kornpak Meesithita รองเลขาธิการ
6 นายกรีติ์กนิษฐ์ โชคชัยณรงค์ Mr.Greeganit Chokchainarong กรรมการบริหาร
7 นายกฤตานนท์ ถนอมทรัพย์ทวี Mr.Kritanon Thanomsaptawee กรรมการ ส.อ.ท.
8 นายกฤษณ์ เชาว์บวร Mr.Krit Chaobovorn กรรมการ ส.อ.ท.
9 นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน Mr.Gritsada Suptuaychone กรรมการ ส.อ.ท.
10 นายกฤษดา ชวนะนันท์ Mr.Krisada Chavananand กรรมการ ส.อ.ท.
11 นายกัณพงศ์ ดวงอุไร Mr.Kanphong Doungurai กรรมการ ส.อ.ท.
12 นายกำจร คุณวพานิชกุล Mr.Kamjorn Khunvapanichkul กรรมการ ส.อ.ท.
13 น.ส.กิ่งแก้ว จูทะสมพากร Miss.Kingkaew Jutasompakorn กรรมการ ส.อ.ท.
14 นายกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม Mr.Kitkong Tantijaratwarodom กรรมการบริหาร
15 นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา Mr.Kitti Tangjitrmaneesakda รองประธาน
16 นายกิตติ กิตติชนม์ธวัช Mr.Kitti Kittichontawat กรรมการ ส.อ.ท.
17 นายกิตติคม วงศ์มาลาสิทธิ์ Mr.Kittikom Wongmalasith กรรมการ ส.อ.ท.
18 นางกิตติ์ธัญญา เลิศถิรหมื่นเดช Mrs.Kitthanya Lertthiramendej รองเลขาธิการ
19 นายกิตติวุฒิ ศศิวิมลพันธุ์ Mr.Kittivut Sasivimonpan กรรมการ ส.อ.ท.
20 นายกิติศักดิ์ สินวนาทรัพย์ Mr.Kittisak Sinwanasub กรรมการ ส.อ.ท.
21 น.ส.กุลธิดา เจริญสวัสดิ์ Miss.Kultida Charoensawad กรรมการ ส.อ.ท.
22 นายเกรียงไกร วีระฤทธิพันธ์ Mr.Kriengkrai Veerarittiphan กรรมการ ส.อ.ท.
23 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล Mr.Kriengkrai Thiennukul รองประธาน
24 นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล Mr.Kriengsak Thiennukul กรรมการ ส.อ.ท.
25 นางเกศมณี เลิศกิจจา Mrs.Ketmanee Lertkitcha กรรมการ ส.อ.ท.
26 นายเกษม จิรัฐพิกาลพงศ์ Mr.Kasem Jiratpikalpong กรรมการ ส.อ.ท.
27 นายโกวิท แย้มกลิ่น Mr.Kovit Yaemklin กรรมการ ส.อ.ท.
28 นายโกวิท ธารีรัตนาวิบูลย์ Mr.Kovit Thareratanavibool กรรมการ ส.อ.ท.
29 นายโกวิทย์ ว่องกลกิจศิลป์ Mr.Kovit Wongkolkitsilp กรรมการ ส.อ.ท.
30 นายโกศิลป์ ภัทรธีรานนท์ Mr.Kosilp Patarateeranond กรรมการ ส.อ.ท.
31 ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ Dr.Katiya Greigarn กรรมการ ส.อ.ท.
32 ดร.คณิต วัฒนวิเชียร Dr.Kanit Wattanawichien กรรมการ ส.อ.ท.
33 นายคมม์ มีศรี Mr.Komm Meesri กรรมการ ส.อ.ท.
34 ดร.คมสัน เหล่าศิลปเจริญ Mr.Khomsan Laosillapacharoen กรรมการบริหาร
35 นายครรชิต ไชยสุโพธิ์ Mr.Khanchit Chaisupho กรรมการ ส.อ.ท.
36 นายโฆษิต สุขสิงห์ Mr.Kosit Suksingha รองประธาน
37 น.ส.จินตนา ชิ้นปิ่นเกลียว Miss.Chintana Chinpinklyo กรรมการ ส.อ.ท.
38 นางจินตนา ศิริสันธนะ Mrs.Jintana Sirisantana กรรมการ ส.อ.ท.
39 นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี Mr.Charoenchai Prathuangsuksri กรรมการบริหาร
40 นายฉัตรชัย พัฒนานุภาพ Mr.Chatchai Pattnanuphap กรรมการ ส.อ.ท.
41 นายฉัตรชัย มีมารยาตร์ Mr.Chatchai Meemarayath กรรมการ ส.อ.ท.
42 นางฉายา ตยางคนนท์ Mrs.Chaya Tayangkanon กรรมการ ส.อ.ท.
43 นายเฉลิม พรรัชกิจ Mr.Chalerm Pornrutchakit กรรมการ ส.อ.ท.
44 นายเฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ Mr.Chalermchat Chun-in กรรมการ ส.อ.ท.
45 นายชนก หงส์น้อย Mr.Chanok Hongnoi กรรมการ ส.อ.ท.
46 นายชนะ อัษฎาธร Mr.Chana Asdathorn กรรมการ ส.อ.ท.
47 นายชนะชัย วรรณประเสริฐ Mr.Chanachai Vanprasert กรรมการ ส.อ.ท.
48 ดร.ชโย ตรังอดิศัยกุล Dr.Chayo Trangadisaikul กรรมการบริหาร
49 นายชวดล กรุ่นทอง Mr.Chawadol Kruntong กรรมการ ส.อ.ท.
50 นายชวลิต ครองสิน Mr.Chawalit Krongsin กรรมการ ส.อ.ท.
51 นายชัยคม ศกุนรักษ์ Mr.Chaikom Sakunrag กรรมการ ส.อ.ท.
52 นายชัยณรงค์ ภู่พิสิฐ Mr.Chainarong Phuphisit กรรมการ ส.อ.ท.
53 นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช Mr.Chaiwat Kovavisarach รองประธาน
54 นายชัยวัฒน์ วิฑิตธรรมวงศ์ Mr.Chaiwat Withitthummawong กรรมการ ส.อ.ท.
55 นายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ Mr.Chaiwat Taweepiriya กรรมการ ส.อ.ท.
56 ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ Charnkrij Dejvitak กรรมการ ส.อ.ท.
57 นายชาญชัย เลิศศักดิ์เสรีกุล Mr.Chanchai Lertsaksereekun กรรมการ ส.อ.ท.
58 นายชาตรี ไชยะเดชะ Mr.Chatri Chaiyadecha กรรมการ ส.อ.ท.
59 นายชาติชาย พานิชชีวะ Mr.Chartchai Panichewa รองประธาน
60 นางชุติมา หุ่นกิตติเวชกุล Mrs.Chutima Hunkittiwetchakul กรรมการ ส.อ.ท.
61 นายเชิญพร เต็งอำนวย Mr.Chernporn Tengamnuay รองประธาน
62 นายไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส Mr.Chaiyong Pongsuthimanus กรรมการ ส.อ.ท.
63 นายญาณพล ลิมปนะโชคชัย Mr.Yanapol Limpanachokchai กรรมการ ส.อ.ท.
64 นายฐิติธัม พงศ์พนางาม Mr.Thitithum Pongpanangarm กรรมการ ส.อ.ท.
65 นายณฐกร โซ่จินดามณี Mr.Nathakorn Sojindamanee กรรมการ ส.อ.ท.
66 นายณพล เชยคำแหง Mr.Napol Choeikamhang กรรมการ ส.อ.ท.
67 นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย Mr.Narongchai Visutrachai กรรมการ ส.อ.ท.
68 นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ Mr.Narongrit Phanichewa กรรมการบริหาร
69 นายณัฏฐชัย โควสุรัตน์ Mr.Nattachai Khowsurat กรรมการ ส.อ.ท.
70 นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ Mrs.Darat Vibhatakalasa กรรมการบริหาร
71 นายดุสิต น่วมนวล Mr.Dusit Nuamnuan กรรมการ ส.อ.ท.
72 นายเดชา โฆษิตธนากร Mr.Decha Kositthanakorn กรรมการ ส.อ.ท.
73 ดร.ตติยะ ฉิมพาลี Dr.Tatiya Chimpalee กรรมการ ส.อ.ท.
74 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง Miss.Treenuch Thienthong กรรมการ ส.อ.ท.
75 นายถาวร ชลัษเฐียร Mr.Thavorn Chalassathien รองประธาน
76 นายถาวร กนกวลีวงศ์ Mr.Thavorn Kanokvaleewong กรรมการ ส.อ.ท.
77 นายถาวร ทองเถาว์ Mr.Thaworn Thongthao กรรมการ ส.อ.ท.
78 นายทรงพล พลเสน Mr.Songphon Pholsane กรรมการ ส.อ.ท.
79 นายทรงศักดิ์ ทองไทย Mr.Songsak Thongthai กรรมการ ส.อ.ท.
80 นายทวี ปิยะพัฒนา Mr.Thawee Piyapatana รองประธานอาวุโส
81 นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ Mr.Thaveekij Jaturajarernkul กรรมการบริหาร
82 นายธนทัต ชวาลดิฐ Mr.Tanatat Chawaldit กรรมการ ส.อ.ท.
83 นายธนพจน์ ศุภศรี Mr.Tanapot Suppasri กรรมการ ส.อ.ท.
84 ดร.ธนภัทร ส่งเสริม Mr.Thanaphat Songserm กรรมการ ส.อ.ท.
85 นายธนวัฒน์ พันธุ์โกศล Mr.Tanawat Phankosol กรรมการ ส.อ.ท.
86 นายธนัญ อุ่นโกมล Mr.Thanun Ounkomol กรรมการ ส.อ.ท.
87 นายธนากร เกษตรสุวรรณ Mr.Dhanakorn Kasetrsuwan กรรมการ ส.อ.ท.
88 นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา Mr.Thanarak Phongphatar รองประธาน
89 นายธรา วัฒนวินิน Mr.Thra Wattanawinin กรรมการ ส.อ.ท.
90 นายธวัชชัย เฮงประเสริฐ Mr.Thawatchai Hengprasert นายทะเบียน
91 นายธวัชชัย รัตนะพิสิฐ Mr.Thawatchai Ratanapisit กรรมการ ส.อ.ท.
92 นายธัญวิทย์ ธรรมสุนทร Mr.Tanyawit Tammasunton กรรมการ ส.อ.ท.
93 นายธันยพัฒน์ มั่นณิชนันทน์ Mr.Thunyapat Marnnichanan กรรมการ ส.อ.ท.
94 นายธานี พุฒิพันธุ์พฤทธิ์ Mr.Thanee Puttipanpluck กรรมการ ส.อ.ท.
95 นายธำรง ธิติประเสริฐ Mr.Thamrong Tritiprasert กรรมการ ส.อ.ท.
96 นายธีรยุทธ พิทักษ์สิทธิ์ Mr.Theerayut Pitaksith กรรมการ ส.อ.ท.
97 นายธีระพล ติรวศิน Mr.Teerapon Tirawasin กรรมการ ส.อ.ท.
98 นายธีระศักดิ์ ธีระวาณิชย์ Mr.Theerasak Theeravanich กรรมการ ส.อ.ท.
99 นายนที สิทธิประศาสน์ Mr.Natee Sithiprasasana กรรมการ ส.อ.ท.
100 นางนพรัตน์ สุขชัย Mrs.Noppharat Sukchai กรรมการ ส.อ.ท.
101 นายนภดล ศิวะบุตร Mr.Nophadol Siwabutr กรรมการ ส.อ.ท.
102 นายนภดล รมยะรูป Mr.Nopadol Ramyarupa กรรมการ ส.อ.ท.
103 นายนเรศ สุดประเสริฐ Mr.Narat Sudprasert กรรมการ ส.อ.ท.
104 ดร.นวรัตน์ ทรงเกียรติกุล Mrs.Nawarat Songkeatikun กรรมการ ส.อ.ท.
105 นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ Mr.Nakah Thawichawatt รองเลขาธิการ
106 นายนำชัย เอกพัฒนพานิชย์ Mr.Numchai Ekpatanaparnich รองเลขาธิการ
107 นายนิกร ลิขิตหวังพาณิชย์ Mr.Nikorn Likhitwangphanit กรรมการ ส.อ.ท.
108 นายนิธิ ภัทรโชค Mr.Nithi Patarachoke กรรมการ ส.อ.ท.
109 ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี Nilsuwan Leelarasamee รองประธาน
110 ดร.เนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย Nauvarat Songswaddichai กรรมการ ส.อ.ท.
111 น.ส.บงกช แจ่มทวี Miss.Bongkote Jamtawee กรรมการ ส.อ.ท.
112 นายบดินทร์ อัศวาณิชย์ Mr.Bodin Asavanich ที่ปรึกษาอาวุโส
113 นายบวร วงศ์สินอุดม Mr.Bowon Vongsinudom รองประธาน
114 นางบัญชุสา พุทธพรมงคล Mrs.Bunchusa Putthapornmongkole กรรมการ ส.อ.ท.
115 นายบุญชู สมบูรณ์ศักดิกุล Mr.Bunchu Sombunsakdikul กรรมการ ส.อ.ท.
116 นายบุญชู แพใหญ่ Mr.Boonchu Paeyai กรรมการ ส.อ.ท.
117 น.สพ.บุญเพ็ง สันติวัฒนธรรม Dr.Boonpeng Santiwattanatam กรรมการ ส.อ.ท.
118 นายบุญหาญ อู่อุดมยิ่ง Mr.Boonharn Ou-Udomying รองเลขาธิการ
119 นายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์ Mr.Busarin Vanaswas กรรมการ ส.อ.ท.
120 นางเบญจมาศ สมบูรณ์ Mrs.Benjamas Somboon กรรมการบริหาร
121 ศ.ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์ Prof.Pakorn Adulbhan,Ph.D.,FRST กรรมการ ส.อ.ท.
122 นายปกรณ์ วิสนานุศิษย์ Mr.Pakorn Vissananusitt กรรมการ ส.อ.ท.
123 นายปฐม สุทธาธิกุลชัย Mr.Pathom Suthathikulchai กรรมการ ส.อ.ท.
124 นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา Mr.Panitarn Pavarolavidya กรรมการบริหาร
125 น.ส.ปภาวี สุธาวิวัฒน์ Miss.Paphavee Suthavivat กรรมการ ส.อ.ท.
126 นายปรนนท์ ฐิตะวรรโณ Mr.Pranontha Titavunno กรรมการบริหาร
127 นายประชา งามรัตนกุล Mr.Pracha Ngamratanakul กรรมการ ส.อ.ท.
128 นายประดิษฐ์ ศศิภัทรกุล Mr.Pradit Sasipatarakul กรรมการ ส.อ.ท.
129 ดร.ประยุทธ์ สวัสดิ์เรียวกุล Dr.Prayuth Swadriokul กรรมการ ส.อ.ท.
130 นายประยุทธ เขียวหวาน Mr.Prayut Kiewwhan กรรมการ ส.อ.ท.
131 นายประโยชน์ อรรถธร Mr.Prayoth Attatorn กรรมการ ส.อ.ท.
132 นางปรานี คุรุเวฬุกรณ์ Mrs.Pranee Kuruvelukorn กรรมการ ส.อ.ท.
133 นายปราโมทย์ หรรษมนตร์ Mr.Pramote Hassamontr กรรมการ ส.อ.ท.
134 ดร.ปริญญา สายน้ำทิพย์ Dr.Prinya Sainamthip กรรมการ ส.อ.ท.
135 นายปรีชา ตรีเนตรกมล Mr.Preecha Trinetkamol กรรมการ ส.อ.ท.
136 นายปรีชา ส่งวัฒนา Mr.Pricha Songwatana รองประธาน
137 นางปรียนาถ สุนทรวาทะ Mrs.Preeyanart Soontornwata กรรมการ ส.อ.ท.
138 น.ส.ปวีณา ว่านสุวรรณา Miss.Pavena Vansuvunna กรรมการ ส.อ.ท.
139 นางปัทมา กฤษณรักษ์ Mrs.Pattama Kritsanarak กรรมการ ส.อ.ท.
140 ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา Dr.Piyanuch Malakul Na Ayuthya กรรมการบริหาร
141 นายปิยะวัฒน์ ปิยไพชยนต์ Mr.Piyawat Piyapaichayont กรรมการ ส.อ.ท.
142 นายปิลันธน์ ธรรมมงคล Mr.Pilan Dhammongkol กรรมการ ส.อ.ท.
143 ก.อ.เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช TDVC Col.Plengsakdi Prakaspesat ที่ปรึกษาอาวุโส
144 นายพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช Mr.Pongthira Pathanapiradej กรรมการ ส.อ.ท.
145 นายพงศ์ศักดิ์ สุขสุสินธุ์ Mr.Pongsak Suksusin กรรมการ ส.อ.ท.
146 นายพงษ์ศักดิ์ พิบูลศักดิ์ Mr.Pongsak Piboonsak กรรมการ ส.อ.ท.
147 ดร.พจนี  พะเนียงเวทย์ Dr.Pojjanee   Paniangvait กรรมการ ส.อ.ท.
148 นายพรชัย วิทยาคุณสกุลชัย Mr.Pornchai Vittayakoonsakulchai กรรมการบริหาร
149 นายพรชัย รัตนชัยกานนท์ Mr.Pornchai Rattanachaikanont กรรมการ ส.อ.ท.
150 นายพรชัย เจริญจิตเสรีวงศ์ Mr.Pornchai Charoenchitseriwong กรรมการ ส.อ.ท.
151 นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต Mr.Porntep Saksujarit กรรมการ ส.อ.ท.
152 นายพรอรัญ สุวรรณพลาย Mr.Pornarun Suwanplai กรรมการ ส.อ.ท.
153 นายพฤทธิ์ โคตรจรัส Mr.Pruitt Kotrajarus กรรมการ ส.อ.ท.
154 นายพละวัต ตันศิริ Mr.Palawat Tansiri กรรมการ ส.อ.ท.
155 นางพัชนี ธนาพรสิน Mrs.Patchanee Thanapornsin รองประธาน
156 นางพัชรินทร์ โพธิ์ศิริสุข Mrs.Patcharin Posirisuk รองเลขาธิการ
157 นายพัฒนศักย์ ฮุ่นตระกูล Mr.Patanasak Hoontrakul กรรมการ ส.อ.ท.
158 ดร.พันธุ์ชัย กิจชระโยธิน Mr.Punchai Kigchrayothin กรรมการ ส.อ.ท.
159 นายพันธุ์เทพ กัลป์ประภาพัฒน์ Mr.Punthep Kalpraphaphat กรรมการ ส.อ.ท.
160 นายพากร วังศิราบัตร Mr.Phagorn Wangsirabat กรรมการบริหาร
161 นายพิชัย ถิ่นสันติสุข Mr.Phichai Tinsuntisook กรรมการ ส.อ.ท.
162 นายพิชัย พินิตกาญจนพันธุ์ Mr.Pichai Pinitkanchanapun กรรมการ ส.อ.ท.
163 นายพิชิต บูรพวงศ์ Mr.Pichit Burapavong รองประธาน
164 ดร.พิเชฐ อิฐกอ Dr.Pichet Itkor กรรมการ ส.อ.ท.
165 นายพิเชฐ แสงนิศากร Mr.Pichet Saengnisakorn กรรมการ ส.อ.ท.
166 นายพินัย ศิรินคร Mr.Pinai Sirinakorn กรรมการ ส.อ.ท.
167 นายพิพัฒน์ ฤกษ์สหกุล Mr.Pipat Lerksahakul กรรมการ ส.อ.ท.
168 นายพิภพ โชควัฒนา Mr.Pipope Chokvathana รองเลขาธิการ
169 นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล Mrs.Pimjai Leeissaranukul รองประธาน
170 น.ส.พิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์ Miss.Pimnara Jiranithitnon รองเลขาธิการ
171 นายพิษณุ จารุพัฒนะสิริกุล Mr.Phitsanu Jarupattanasirikul กรรมการ ส.อ.ท.
172 นายพิสุทธิ์ รัตนวิลัย Mr.Pisut Ratanavilai กรรมการ ส.อ.ท.
173 นายพีระ เพชรพาณิชย์ Mr.Peera Pechpanich รองประธาน
174 นายพูลศักดิ์ ทวีกุล Mr.Pulsak Taweekul กรรมการ ส.อ.ท.
175 น.ส.เพชรรัตน์ เอกแสงกุล Miss.Petcharat Eksangkul กรรมการ ส.อ.ท.
176 นายไพฑูรย์ ตระการศักดิกุล Mr.Paitoon Trakarnsakdikul กรรมการ ส.อ.ท.
177 นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล Mr.Paitoon Sirichatchaikul รองเลขาธิการ
178 นายไพรัตน์ ตังคเศรณี Mr.Pairat Tangkaseranee รองเลขาธิการ
179 นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ Mr.Phairat Ueshooyos รองประธาน
180 นายไพโรจน์ อุทัยทรัพย์ Mr.Pairote Utaisup กรรมการ ส.อ.ท.
181 นายไพศาล สมประกิจ Mr.Paisan Somprakit กรรมการ ส.อ.ท.
182 นายไพศาล ว่องไวกลยุทธ์ Mr.Paisal Wongwaikolyoot กรรมการ ส.อ.ท.
183 นายฟุ้ง สุขเสรีทรัพย์ Mr.Foong Sooksereesup กรรมการ ส.อ.ท.
184 นายภราดร จุลชาต Mr.Paradorn Chulajata กรรมการ ส.อ.ท.
185 นายภัทรวิน จงวิศาล Mr.Pattarawin Chongvisal กรรมการ ส.อ.ท.
186 น.ส.ภัทรินทร์ ลือกาญจนวนิช Miss.Phatarin Luekanjanavanich รองเลขาธิการ
187 นายมงคลชัย ดวงแสงทอง Mr.Mongkolchai Duangsangthong กรรมการ ส.อ.ท.
188 นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย Mr.Monchai Ruangchanchai กรรมการ ส.อ.ท.
189 นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ Mr.Montri Mahaplerkpong รองประธาน
190 นางมยุรี ดิฐภักดีชล Mrs.Mayuree Didpakdeechol กรรมการ ส.อ.ท.
191 นายมหาบีร์ โกเดอร์ Mr.Mahabir Koder กรรมการ ส.อ.ท.
192 นายมังกร ธนสารศิลป์ Mr.Mangkorn Dhanasarnsilp กรรมการ ส.อ.ท.
193 นายมานะผล ภู่สมบุญ Mr.Manapol Poosomboon รองประธาน
194 นายมานิตย์ กวีรัชต์ Mr.Manit Kawirat กรรมการ ส.อ.ท.
195 นางมิ่งขวัญ สว่าง Miss.Mingkwun Sawang กรรมการ ส.อ.ท.
196 นายมิ่งพันธ์ ฉายาวิจิตรศิลป์ Mr.Mingpant Chayavichitsilp กรรมการ ส.อ.ท.
197 นายเมธา สิมะวรา Mr.Meatha Simavara กรรมการ ส.อ.ท.
198 นายยงสิน ยุวธานนท์ Mr.Youngsin Yuwathanont รองเลขาธิการ
199 นายยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์ Mr.Yuthana Silpsarnvitch รองเลขาธิการ
200 น.ส.ยุพิน บุญศิริจันทร์ Miss.Yuphin Boonsirichan กรรมการ ส.อ.ท.
201 นายร่มไทร ทิพยเศวต Mr.Romsai Tippayasawat กรรมการ ส.อ.ท.
202 นายรอด ฟูวงศ์เจริญ Mr.Rod Fuwongcharoen กรรมการ ส.อ.ท.
203 นายรัชวุฒิ กฤตสิน Mr.Ratchawut Kritsin รองเลขาธิการ
204 นายรัฐการ ด่านกุล Mr.Rattakarn Dankul กรรมการ ส.อ.ท.
205 นางรุ่งรัตน์ ประภาศิริกุล Mrs.Rungrath Prapasirikul กรรมการ ส.อ.ท.
206 นายรุจาธิตย์ สุชาโต Mr.Rujatit Suchato กรรมการ ส.อ.ท.
207 นายเรืองพันธ์ ศรีอ่อน Mr.Ruangpan Sri-on กรรมการ ส.อ.ท.
208 นายวชิรวิชญ์ สกุลดีโชติวัฒน์ Mr.Wachirawit Sakuldeechotiwat กรรมการ ส.อ.ท.
209 นายวรนิยม วงศ์สุวรรณ์ Mr.Woraniyom Wongsuwan กรรมการ ส.อ.ท.
210 นายวรวุฒิ นวสฤษฎ์กุล Mr.Worawut Navaslidkun กรรมการ ส.อ.ท.
211 นายวรัตถ์ สินประสิทธิ์กุล Mr.Varat Sinprasitkul กรรมการ ส.อ.ท.
212 นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ Mr.Wachara Chinsettawong กรรมการ ส.อ.ท.
213 นายวัชรินทร์ เจียวิริยบุญญา Mr.Wacharin Jiaviriyaboonya กรรมการ ส.อ.ท.
214 นายวันชาติ สุทธิวรรณ Mr.Wanchat Sudhiwan กรรมการ ส.อ.ท.
215 นางวานิช หวังภัทราวานิช Mrs.Vanich Wangpatrananich กรรมการ ส.อ.ท.
216 นายวิกรม วัชระคุปต์ Mr.Wikrom Vajragupta กรรมการ ส.อ.ท.
217 นายวิจิตร เลิศไพบูลย์วงศ์ Mr.Vijith Lertpaiboolwong กรรมการ ส.อ.ท.
218 นายวิชัย สกลวรารุ่งเรือง Mr.Wichai Sakolvararungruang กรรมการ ส.อ.ท.
219 นายวิชิต ตันติอนุนานนท์ Mr.Vichit Tantianunanont กรรมการ ส.อ.ท.
220 นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง Mr.Wichien Cherdchutrakuntong กรรมการบริหาร
221 นายวิถี สุพิทักษ์ Mr.Withee Supithak กรรมการ ส.อ.ท.
222 นายวิทวัส สมุทรานนท์ Mr.Wittawat Smuthranond กรรมการ ส.อ.ท.
223 นายวินิจ ฤทธิ์ฉิ้ม Mr.Winit Ritshima กรรมการ ส.อ.ท.
224 นายวิริยะ   โถสุวรรณจินดา Mr.VIRIYA  THOSUWONJINDA กรรมการ ส.อ.ท.
225 ดร.วิรัช ฉัตรดรงค์ Dr.Virat Chatdarong รองเลขาธิการ
226 นายวิรัช ปิยพรไพบูลย์ Mr.Virat Piyapornpaiboon กรรมการ ส.อ.ท.
227 นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต Mr.Wirat Uanarumit กรรมการ ส.อ.ท.
228 นายวิรัตน์ ชนะสิทธิ์ Mr.Wirat Chanasit กรรมการ ส.อ.ท.
229 นายวิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริ Mr.Viroj Pipatchaisiri กรรมการ ส.อ.ท.
230 นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ Mr.Wiwat Hemmondharop กรรมการบริหาร
231 ดร.วิวัฒน์ กรมดิษฐ์ Dr.Viwat Kromadit รองเลขาธิการ
232 นายวิศรุต วิตนากร Mr.Visarut Vitanakorn กรรมการ ส.อ.ท.
233 นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา Mr.Visit Limlurcha กรรมการ ส.อ.ท.
234 นายวิษณุ สรรค์พฤกษ์สิน Mr.Vissanu Sunprugksin กรรมการ ส.อ.ท.
235 นายวิสิทธิ์ กิตติวรรธนกุล Mr.Wisit Kittiwattanakul กรรมการ ส.อ.ท.
236 นายวิสุทธิ์ จิราธิยุต Mr.Visuth Jirathiyut กรรมการ ส.อ.ท.
237 นายวีรชัย มั่นสินธร Mr.Veerachai Monsintorn กรรมการ ส.อ.ท.
238 นายวีรพงษ์ รุ่งศรีวัฒนา Mr.Wiraphong Rungsriwattana กรรมการ ส.อ.ท.
239 นายวีรพงษ์ เต็งรังสรรค์ Mr.Weerapong Tengrungson กรรมการ ส.อ.ท.
240 นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล Mr.Veerasak Kositpaisal รองประธาน
241 นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล Mr.Veerasith Sinchareunkul กรรมการ ส.อ.ท.
242 นายวีระชัย คุณาวิชยานนท์ Mr.Verachai Kunavichayanont รองประธาน
243 นายวีระเดช เตชะไพบูลย์ Mr.Veeradej Tejapaibul กรรมการ ส.อ.ท.
244 นายวีระนิจ เหลืองรัตนเจริญ Mr.Veranij Luangratanacharoen กรรมการ ส.อ.ท.
245 นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ Mr.Veerapon Puangpitayavut กรรมการ ส.อ.ท.
246 นายวีระยุทธ สุขวัฑฒโก Mr.Veerayuth Sookhawatako กรรมการ ส.อ.ท.
247 นายเวทิต โชควัฒนา Mr.Vathit Chokwatana รองประธาน
248 นายศรศักดิ์ อังสุภานิช Mr.Sornsak Angsupanich กรรมการ ส.อ.ท.
249 นายศักดิ์ชัย มโนจิตงาม Mr.Sakchai Manojitngam กรรมการ ส.อ.ท.
250 นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล Mr.Sakchai Unchittikul รองประธาน
251 นายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์ Mr.Saknarong Saengsangapong รองประธาน
252 นางศิริพร ตันติพงษ์ Mrs.Siriporn Tantipong กรรมการ ส.อ.ท.
253 นายศิลปชัย วัชระ Mr.Silpachai Vatchara กรรมการ ส.อ.ท.
254 นายศิวะ มหาสันทนะ Mr.Siva Mahasandana กรรมการ ส.อ.ท.
255 นายศุภชัย หล่อวณิชย์ Mr.Subpachai Lovanit กรรมการ ส.อ.ท.
256 นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร Mr.Suparat Sirisuwanangkura รองประธาน
257 นายศาณิต เกษสุวรรณ Mr.Sanit Kessuwan กรรมการ ส.อ.ท.
258 นายสงวน แสงวงศ์กิจ Mr.Sanguan Saengwongkij กรรมการ ส.อ.ท.
259 นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ Mr.Somkid Wekinvattanased กรรมการ ส.อ.ท.
260 นายสมชัย โอวุฒิธรรม Mr.Somchai Ovutthitham กรรมการ ส.อ.ท.
261 ดร.สมชัย ว่องอรุณ Dr.Somchai Wongaroon กรรมการ ส.อ.ท.
262 นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช Mr.Somchai Wangwattanapanich รองประธาน
263 นายสมชาย สุรเวคิน Mr.Somchai Surawakin กรรมการ ส.อ.ท.
264 นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ Mr.Somnuk Teangchatapun กรรมการ ส.อ.ท.
265 นายสมบัติ อติเศรษฐ์ Mr.Sombat Atiset กรรมการ ส.อ.ท.
266 นายสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฏ์ Mr.Somboon Pitayarangsarit กรรมการ ส.อ.ท.
267 นายสมบูรณ์ ตรีพรเจริญ Mr.Somboon Treeporncharoen กรรมการ ส.อ.ท.
268 นายสมพงศ์ นครศรี Mr.Sompong Nakornsri รองประธานอาวุโส
269 นายสมพงษ์ ตันเจริญผล Mr.Sompong Tancharoenphol ที่ปรึกษาอาวุโส
270 นายสมโภชน์ อาหุนัย Mr.Somphote Ahunai กรรมการ ส.อ.ท.
271 นายสมมาต ขุนเศษฐ Mr.Sommat Khunset กรรมการ ส.อ.ท.
272 นายสมยศ ชาญจึงถาวร Mr.Somyot Chanchungthaworn กรรมการ ส.อ.ท.
273 นายสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์ Mr.Somsak Srisuponvanit กรรมการ ส.อ.ท.
274 นายสมศักดิ์ สิทธิชาญคุณะ Mr.Somsak Sitthichancuna กรรมการ ส.อ.ท.
275 ดร.สมสิทธิ์ มูลสถาน Dr.Somsit Moonsatan กรรมการ ส.อ.ท.
276 นายสมหวัง ถุงสุวรรณ Mr.Somwang Tungsuwan กรรมการ ส.อ.ท.
277 นายสมัย ลี้สกุล Mr.Smai Leesakul รองประธาน
278 นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ Mr.Sorapon Vongvadhanaroj กรรมการ ส.อ.ท.
279 นายสรวิชญ์ ธันยบูรณ์สถาพร Mr.Soravit Thanyaboonsathaporn กรรมการ ส.อ.ท.
280 นายสรัญ รังคสิริ Mr.Sarun Rungkasiri กรรมการ ส.อ.ท.
281 ดร.สาโรจน์ วสุวานิช Dr.Saroge Vasuvanich กรรมการ ส.อ.ท.
282 นางสาวัน ตัน Mrs.Sawan Tan กรรมการ ส.อ.ท.
283 นายสิงห์ พงษ์สุทธิ์ Mr.Sing Pongsutt กรรมการ ส.อ.ท.
284 นายสิงห์ ตั้งเจริญชัยชนะ Mr.Singh Tangcharoenchaichana กรรมการ ส.อ.ท.
285 นายสิทธิคุณ เทียมประเสริฐ Mr.Sitthikun Thiamprasert กรรมการ ส.อ.ท.
286 นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ Mr.Sittichai Khowsurat กรรรมการบริหาร
287 นายสิทธิพงษ์ เจียมศรีพงษ์ Mr.Sittipong Jaimsripong กรรมการ ส.อ.ท.
288 นายสืบพงศ์ เกตุนุติ Mr.Suebpong Ketnute รองเลขาธิการ
289 นายสุชาติ เตชานุรักษ์ Mr.Suchat Taechanuruk กรรมการ ส.อ.ท.
290 นายสุชาติ พัฒนศิษฎางกูร Mr.Suchat Patanasittangur กรรมการ ส.อ.ท.
291 นายสุชาติ  จันทรานาคราช Mr.Suchart Chantaranakaracha รองประธาน
292 ดร.สุดาวรรณ สมใจ Dr.Sudawan Somjai กรรมการ ส.อ.ท.
293 นางสุปรีญา อุนนาทรวรางกูร Mrs.Supreeya Uennatornwaranggoon กรรมการ ส.อ.ท.
294 นายสุนทร  คงสุนทรกิจกุล Mr.Soonthorn  Kongsoonthornkitkul กรรมการ ส.อ.ท.
295 นายสุพจน์ สุขพิศาล Mr.Suphot Sukphisarn รองเลขาธิการ
296 ทพ.สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล Dr.Supoj Wangpreedalertkul กรรมการ ส.อ.ท.
297 นายสุพจน์ สิริธนาโชติ Mr.Suphot Siritanachot กรรมการ ส.อ.ท.
298 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี Mr.Supant Mongkolsuthree ประธาน ส.อ.ท.
299 นายสุมิดา บุรณศิริ Mr.Sumida Buranasiri รองประธานอาวุโส
300 นายสุรชัย โสตถีวรกุล Mr.Surachai Sothivorakul กรรมการบริหาร
301 นายสุรเดช บุณยวัฒน Mr.Suradej Boonyawatana กรรมการ ส.อ.ท.
302 นายสุรเดช นิลเอก Mr.Suradej Ninek กรรมการ ส.อ.ท.
303 นายสุรพล สุทธจินดา Mr.Surapol Suthajinda กรรมการ ส.อ.ท.
304 นายสุรินทร์ สิริชยานนท์ Mr.Surin Sirichayanon กรรมการ ส.อ.ท.
305 นายสุริยน ศรีอรทัยกุล Mr.Suriyon Sriorathaikul กรรมการ ส.อ.ท.
306 นายสุวรรณ สุขประเสริฐ Mr.Suwan Sukaprasirt กรรมการ ส.อ.ท.
307 นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน Mr.Suwatchai Wongcharoensin กรรมการ ส.อ.ท.
308 นายสุวัฒน์ กมลพนัส Mr.Suwat Kamolpanus รองเลขาธิการ
309 นายเสฎฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์ Mr.Settanun Ungkulpasvich รองเลขาธิการ
310 นายเสถียรพงศ์ ภูคำ Mr.Sathianphong Pukum กรรมการ ส.อ.ท.
311 นางโสภาพิมพ์ สิมะกุลธร Mrs.Sopapim Simakulthorn กรรมการ ส.อ.ท.
312 นายโสภณ อุยพิพัฒน์ กรรมการ ส.อ.ท.
313 นายไสว ชัยชนะกล Mr.Swai Chaichanakol กรรมการ ส.อ.ท.
314 นางหัทยา อาชานานุภาพ Mrs.Hataya Achananuphap กรรมการ ส.อ.ท.
315 นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฎ Mr.Hasadin Suwatanapongched กรรมการ ส.อ.ท.
316 นายองอาจ กิตติคุณชัย Mr.Ongart Kittikhunchai กรรมการ ส.อ.ท.
317 นายองอาจ พงศ์กิจวรสิน Mr.Ong-arj Pongkijworasin กรรมการ ส.อ.ท.
318 นายองอาจ อติเศรษฐ์ Mr.Ongart Atiset กรรมการ ส.อ.ท.
319 นายอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ Mr.Adirek Hongpoonpipat กรรมการ ส.อ.ท.
320 นายอดิศร ตันเองชวน Mr.Adisorn Tanengchuen กรรมการ ส.อ.ท.
321 นายอดิศร อาภาสุทธิรัตน์ Mr.Adisorn Apasuthirat กรรมการ ส.อ.ท.
322 นายอดุล ขาวละออ Mr.Adul K.laorr กรรมการ ส.อ.ท.
323 นายอธิคม เติบศิริ Mr.Atikom Terbsiri กรรมการ ส.อ.ท.
324 ว่าที่ ร.ต.ดร.อนันต์ หังสพฤกษ์ Dr.Anunt Hungspruke กรรมการ ส.อ.ท.
325 นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล Mr.Anucha Meekiatchaikun กรรมการ ส.อ.ท.
326 นายอเนน อึ้งอภินันท์ Mr.Anen Aung-aphinant ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
327 นายอธิภูมิ  กำธรวรรินทร์ Mr.Adhipoom Kamthornvorarin กรรมการ ส.อ.ท.
328 นายอภิชิต ประสพรัตน์ Mr.Apichit Prasoprat รองประธาน
329 นายอภิภพ พึ่งชาญชัยกุล Mr.Apiphop Phungchanchaikul รองเลขาธิการ
330 ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ Dr.Aphiwat Wangwiwat กรรมการ ส.อ.ท.
331 นายอมฤต ฟรานเซน Mr.Amrait Franssen กรรมการ ส.อ.ท.
332 ดร.อรพินท์ เสริมประภาศิลป์ Dr.Orapin Sermpraphasilp เหรัญญิก
333 นางอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ Mrs.Attapan Masrungson กรรมการ ส.อ.ท.
334 น.ส.อรวรรณ ศิริวราสันติ์ Miss.Orawan Sirivarasant รองเลขาธิการ
335 นางอรอนงค์ สุวัณณาคาร Mrs.Ornanong Suwannakarn กรรมการ ส.อ.ท.
336 นายอรินทร์ จิรา Mr.Arin Jira รองประธาน
337 นายอริยะ ทวนทอง Mr.Ariya Tountong กรรมการ ส.อ.ท.
338 นายอรุณ เอี่ยมสุรีย์ Mr.Aroon Eamsureya กรรมการ ส.อ.ท.
339 นายอโศก อุปัทยา Mr.Ashok Upadhya กรรมการบริหาร
340 นายอสิ ตัณสถิตย์ Mr.Asi Thansathit รองเลขาธิการ
341 นางอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์ Mrs.Achana Limpaitoon กรรมการบริหาร/รองเลขาธิการ
342 นายอนันต์  วรรณพรรณ Mr.Anan Wannaphan กรรมการ ส.อ.ท.
343 นายอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ Mr.Athavudhi Hirunburana กรรมการบริหาร
344 พญ.อัมพร จิตะพันธ์กุล MD.Amporn Jitapunkul เลขาธิการ
345 นายอาณัติ โชติพัฒนกิจ Mr.Arnut Chotipattanakit กรรมการ ส.อ.ท.
346 น.ส.อารี โชติวงษ์ Miss.Aree Chotiwong กรรมการ ส.อ.ท.
347 นายอำนาจ ยะโสธร Mr.Amnart Yasothorn รองเลขาธิการ
348 นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต Mr.Isares Rattanadilok Na Phuket กรรมการบริหาร
349 นายอุดม ใจเย็น Mr.Udom Jaiyen กรรมการ ส.อ.ท.
350 น.ส.อุนนดา พฤฒินารากร Miss.Aunada Phruttinarakorn กรรมการ ส.อ.ท.
351 ดร.เอกชัย ฐปนานนท์ Mr.Akachai Tapananon กรรมการ ส.อ.ท.
352 นายเอกชัย ลิมปิโชติพงษ์ Mr.Ekachai Limpichotipong กรรมการ ส.อ.ท.
353 นายเอกสิทธิ์ เจริญกิจขจร Mr.Akekasit Charoenkidkachorn กรรมการ ส.อ.ท.
354 นายเอกสิทธิ์ สกุลเรืองศรี Mr.Eakkasith Skulruangsri กรรมการ ส.อ.ท.
355 นายเอนก สีเขียวสด Mr.Anek Seekiawsod กรรมการ ส.อ.ท.
356 นายโอฬาร อุยะกุล Mr.Olarn Uyakul กรรมการ ส.อ.ท.

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ชื่อภาษาอังกฤษ ตำแหน่ง
1 นายกรกฤช จุฬางกูร Mr.Kornkrit Jurangkool รองประธาน
2 นายกรีติ์กนิษฐ์ โชคชัยณรงค์ Mr.Greeganit Chokchainarong กรรมการบริหาร
3 นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา Mr.Kitti Tangjitrmaneesakda รองประธาน
4 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล Mr.Kriengkrai Thiennukul รองประธาน
5 ดร.คมสัน เหล่าศิลปเจริญ Mr.Khomsan Laosillapacharoen กรรมการบริหาร
6 นายโฆษิต สุขสิงห์ Mr.Kosit Suksingha รองประธาน
7 นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี Mr.Charoenchai Prathuangsuksri กรรมการบริหาร
8 ดร.ชโย ตรังอดิศัยกุล Dr.Chayo Trangadisaikul กรรมการบริหาร
9 นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช Mr.Chaiwat Kovavisarach รองประธาน
10 นายชาติชาย พานิชชีวะ Mr.Chartchai Panichewa รองประธาน
11 นายเชิญพร เต็งอำนวย Mr.Chernporn Tengamnuay รองประธาน
12 นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ Mr.Narongrit Phanichewa กรรมการบริหาร
13 นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ Mrs.Darat Vibhatakalasa กรรมการบริหาร
14 นายถาวร ชลัษเฐียร Mr.Thavorn Chalassathien รองประธาน
15 นายทวี ปิยะพัฒนา Mr.Thawee Piyapatana รองประธานอาวุโส
16 นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา Mr.Thanarak Phongphatar รองประธาน
17 นายธวัชชัย เฮงประเสริฐ Mr.Thawatchai Hengprasert นายทะเบียน
18 ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี Nilsuwan Leelarasamee รองประธาน
19 นายบวร วงศ์สินอุดม Mr.Bowon Vongsinudom รองประธาน
20 นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา Mr.Panitarn Pavarolavidya กรรมการบริหาร
21 นายปรนนท์ ฐิตะวรรโณ Mr.Pranontha Titavunno กรรมการบริหาร
22 นายปรีชา ส่งวัฒนา Mr.Pricha Songwatana รองประธาน
23 ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา Dr.Piyanuch Malakul Na Ayuthya กรรมการบริหาร
24 นายพรชัย วิทยาคุณสกุลชัย Mr.Pornchai Vittayakoonsakulchai กรรมการบริหาร
25 นางพัชนี ธนาพรสิน Mrs.Patchanee Thanapornsin รองประธาน
26 นายพากร วังศิราบัตร Mr.Phagorn Wangsirabat กรรมการบริหาร
27 นายพิชิต บูรพวงศ์ Mr.Pichit Burapavong รองประธาน
28 นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล Mrs.Pimjai Leeissaranukul รองประธาน
29 นายพีระ เพชรพาณิชย์ Mr.Peera Pechpanich รองประธาน
30 นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ Mr.Phairat Ueshooyos รองประธาน
31 นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ Mr.Montri Mahaplerkpong รองประธาน
32 นายมานะผล ภู่สมบุญ Mr.Manapol Poosomboon รองประธาน
33 นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง Mr.Wichien Cherdchutrakuntong กรรมการบริหาร
34 นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ Mr.Wiwat Hemmondharop กรรมการบริหาร
35 นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล Mr.Veerasak Kositpaisal รองประธาน
36 นายวีระชัย คุณาวิชยานนท์ Mr.Verachai Kunavichayanont รองประธาน
37 นายเวทิต โชควัฒนา Mr.Vathit Chokwatana รองประธาน
38 นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล Mr.Sakchai Unchittikul รองประธาน
39 นายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์ Mr.Saknarong Saengsangapong รองประธาน
40 นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร Mr.Suparat Sirisuwanangkura รองประธาน
41 นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช Mr.Somchai Wangwattanapanich รองประธาน
42 นายสมพงศ์ นครศรี Mr.Sompong Nakornsri รองประธานอาวุโส
43 นายสมัย ลี้สกุล Mr.Smai Leesakul รองประธาน
44 นายสุชาติ  จันทรานาคราช Mr.Suchart Chantaranakaracha รองประธาน
45 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี Mr.Supant Mongkolsuthree ประธาน ส.อ.ท.
46 นายสุมิดา บุรณศิริ Mr.Sumida Buranasiri รองประธานอาวุโส
47 นายสุรชัย โสตถีวรกุล Mr.Surachai Sothivorakul กรรมการบริหาร
48 นายอภิชิต ประสพรัตน์ Mr.Apichit Prasoprat รองประธาน
49 ดร.อรพินท์ เสริมประภาศิลป์ Dr.Orapin Sermpraphasilp เหรัญญิก
50 นายอรินทร์ จิรา Mr.Arin Jira รองประธาน
51 นายอโศก อุปัทยา Mr.Ashok Upadhya กรรมการบริหาร
52 นางอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์ Mrs.Achana Limpaitoon กรรมการบริหาร
53 นายอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ Mr.Athavudhi Hirunburana กรรมการบริหาร
54 พญ.อัมพร จิตะพันธ์กุล MD.Amporn Jitapunkul เลขาธิการ
55 นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต Mr.Isares Rattanadilok Na Phuket กรรมการบริหาร
56 นางเบญจมาศ สมบูรณ์ Mrs.Benjamas Somboon กรรมการบริหาร
57 นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ Mr.Sittichai Khowsurat กรรมการบริหาร
58 นายกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม Mr.Kitkong Tantijaratwarodom กรรมการบริหาร
59 นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ Mr.Thaveekij  Jaturajarernkul กรรมการบริหาร

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ชื่อภาษาอังกฤษ ตำแหน่ง
1 นางกรภัคร์ มีสิทธิตา Mrs.Kornpak Meesithita รองเลขาธิการ
2 นางกิตติ์ธัญญา เลิศถิรหมื่นเดช Mrs.Kitthanya Lertthiramendej รองเลขาธิการ
3 ดร.คมสัน เหล่าศิลปเจริญ Mr.Khomsan Laosillapacharoen กรรมการบริหาร/ที่ปรึกษากองเลขาธิการ
4 นายเชิญพร เต็งอำนวย Mr.Chernporn Tengamnuay รองประธาน/ที่ปรึกษากองเลขาธิการ
5 นายธานี พุฒิพันธุ์พฤทธิ์ Mr.Thanee Puttipanpluck กรรมการ ส.อ.ท./ที่ปรึกษากองเลขาธิการ
6 นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ Mr.Nakah Thawichawatt รองเลขาธิการ
7 นายนำชัย เอกพัฒนพานิชย์ Mr.Numchai Ekpatanaparnich รองเลขาธิการ
8 ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี Nilsuwan Leelarasamee รองประธาน/ที่ปรึกษากองเลขาธิการ
9 นายบุญหาญ อู่อุดมยิ่ง Mr.Boonharn Ou-Udomying รองเลขาธิการ
10 นางพัชรินทร์ โพธิ์ศิริสุข Mrs.Patcharin Posirisuk รองเลขาธิการ
11 นายพิภพ โชควัฒนา Mr.Pipope Chokvathana รองเลขาธิการ
12 น.ส.พิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์ Miss.Pimnara Jiranithitnon รองเลขาธิการ
13 นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล Mr.Paitoon Sirichatchaikul รองเลขาธิการ
14 นายไพรัตน์ ตังคเศรณี Mr.Pairat Tangkaseranee รองเลขาธิการ
15 น.ส.ภัทรินทร์ ลือกาญจนวนิช Miss.Phatarin Luekanjanavanich รองเลขาธิการ
16 นายยงสิน ยุวธานนท์ Mr.Youngsin Yuwathanont รองเลขาธิการ
17 นายยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์ Mr.Yuthana Silpsarnvitch รองเลขาธิการ
18 นายรัชวุฒิ กฤตสิน Mr.Ratchawut Kritsin รองเลขาธิการ
19 ดร.วิรัช ฉัตรดรงค์ Dr.Virat Chatdarong รองเลขาธิการ
20 ดร.วิวัฒน์ กรมดิษฐ์ Dr.Viwat Kromadit รองเลขาธิการ
21 นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร Mr.Suparat Sirisuwanangkura รองประธาน/ที่ปรึกษากองเลขาธิการ
22 ดร.สมชัย ว่องอรุณ Dr.Somchai Wongaroon กรรมการ ส.อ.ท./ที่ปรึกษากองเลขาธิการ
23 นายสืบพงศ์ เกตุนุติ Mr.Suebpong Ketnute รองเลขาธิการ
24 นายสุพจน์ สุขพิศาล Mr.Suphot Sukphisarn รองเลขาธิการ
25 นายสุวัฒน์ กมลพนัส Mr.Suwat Kamolpanus รองเลขาธิการ
26 นายเสฎฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์ Mr.Settanun Ungkulpasvich รองเลขาธิการ
27 นายอภิภพ พึ่งชาญชัยกุล Mr.Apiphop Phungchanchaikul รองเลขาธิการ
28 น.ส.อรวรรณ ศิริวราสันติ์ Miss.Orawan Sirivarasant รองเลขาธิการ
29 นายอโศก อุปัทยา Mr.Ashok Upadhya กรรมการบริหาร/ที่ปรึกษากองเลขาธิการ
30 นายอสิ ตัณสถิตย์ Mr.Asi Thansathit รองเลขาธิการ
31 นางอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์ Mrs.Achana Limpaitoon กรรมการบริหาร/รองเลขาธิการ
32 พญ.อัมพร จิตะพันธ์กุล MD.Amporn Jitapunkul เลขาธิการ
33 นายอำนาจ ยะโสธร Mr.Amnart Yasothorn รองเลขาธิการ

 

X
X