วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมหารือและให้คำแนะนำ “การจัดตั้งหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับภาคเอกชน พร้อมด้วย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายชวลิต ชูขจร อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ร้านอาหาร Secret Wonderland โรงแรมบางกอก โอเอซิส 111 พระราม 6 กรุงเทพ
X
X