วันที่ 4 มิถุนายน 2564 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะ ABAC Co-Chair ได้เข้าร่วมการประชุม APEC Busines Advisory Council (ABAC)-Minister Responsible for Trade Dialogue ซึ่งเป็นการหารือร่วมกันระหว่างผู้แทนภาคเอกชนเอเปคและรัฐมนตรีการค้าเอเปคเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการดำเนินการต่างๆ ที่ภาครัฐและเอกชนได้ดำเนินการให้มีความสอดคล้องกัน โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยเข้าร่วมการหารือกับรัฐมนตรีจาก 21 เขตเศรษฐกิจด้วย

โดยในประเด็นมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการเดินทางนั้น วัคซีนเป็นปัจจัยสำคัญในการเปิดพรมแดนได้และการกลับมาทำการค้าได้อย่างปลอดภัย ในขณะเดียวกัน ความเหลื่อมล้ำของในการกระจายวัคซีนก็เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก เอเปคต้องเร่งดำเนินการเพื่อสนับสนุนการจัดหาและการฉีดวัคซีนให้เร็วขึ้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) ในภูมิภาค

ทั้งนี้ การฟื้นตัวของอุปสงค์และการสร้างความเชื่อมั่นของธุรกิจในการลงทุนเป็นปัจจัยสำคัญในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก การเปิดใช้งานการเดินทางอย่างปลอดภัยผ่านการเปิดพรมแดนอีกครั้งเป็นกุญแจสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ รวมทั้งการเร่งพัฒนาระบบ Vaccine Passport ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งภูมิภาคเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อให้เกิดมาตรฐาน (Common Standard) ในการรองรับการทำการค้าและการเดินทางใน 21 เขตเศรษฐกิจเอเปค นอกจากนี้ MSMEs ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของของหลายเขตเศรษฐกิจเผชิญกับความยากลำบากในช่วง COVID-19 การเร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ MSMEs ควรเป็นหนึ่งในวาระเร่งด่วน ทั้งในด้านการสนับสนุนทางการเงินให้กับธุรกิจที่ฟื้นตัว ซึ่งอาจรวมถึงไอเดียใหม่ๆ อาทิ International M&A ของ MSMEs ซึ่งสามารถเป็นตัวเร่งการกลับมาของ MSMEs ในระบบเขตเศรษฐกิจได้

X
X