วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำคณะผู้บริหาร ส.อ.ท. เข้าพบนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ เพื่อหารือเรื่องการกระจายวัคซีนโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ประกันตน โดยมีนายมนตรี มหาพฤกษ์พงษศ์ เลขาธิการ ส.อ.ท. นายสุชาติ จันทรานาคราช นายอภิชิต ประสพรัตน์ นายสมโภชน์ อาหุนัย นางกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง รองประธาน ส.อ.ท. นายสุรชัย โสตถีวรกุล กรรมการบริหาร ส.อ.ท. ดร.เนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย และนายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา รองเลขาธิการ ส.อ.ท. เข้าร่วมหารือ ณ ตึก 15 ชั้น ห้องเทียน อัชกุล ชั้น 10 กระทรวงแรงงาน

การหารือครั้งนี้ ได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการของกระทรวงแรงงาน และหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน ดังนี้
1. รับทราบแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การฉีดวัคซีนโควิด-19 ในภาคแรงงาน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจไทย โดยจะเริ่มจากผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่เป็นคนไทยก่อน ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และ 9 จังหวัด ประกอบไปด้วย สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี นครปฐม ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร และเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดง
2. แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีจำนวน 45 จุด และในพื้นที่ 9 จังหวัด มีจำนวน 22 จุด
3. สภาอุตสาหกรรมฯ ยินดีให้ความร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน ทั้งในด้านการจัดหาสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในนิคมอุตสาหกรรมและการอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการ เพื่อให้การฉีดวัคซีนโควิด-19 บรรลุเป้าหมายโดยเร็ว

X
X