วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำทีมเข้าพบนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ณ ศาลากลางจังหวัดฯ เพื่อหารือแนวทางการทำงานเชิงรุกสนับสนุนพื้นที่ให้ภาครัฐใช้เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนแก่แรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร และนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ โดยมีนายเกรียงไกร เธียรนุกุล นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายสุรชัย โสตถีวรกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง ดร.วิกรม วัชระคุปต์ ประธานคลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร นายศานิต เกษสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร และนายสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์ ประธานกรรมการบริหารนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร เข้าร่วมหารือ นอกจากนี้ ประธาน ส.อ.ท. ได้นำคณะฯ เข้าให้กำลังใจทีมงานโรงพยาบาลสนาม ศูนย์ 10 สภาอุตสาหกรรม และรับมอบแอลกอฮอล์จากองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ประกอบด้วย แอลกอฮอล์ขนาด 18 ลิตร จำนวน 10 ถัง แอลกอฮอล์เจล จำนวน 600 ชิ้น และสเปรย์แอลกอล์ฮอล์สำหรับล้างมือ จำนวน 600 ชิ้น รวมมูลค่า 37,020 บาท เพื่อนำไปใช้งานภายในศูนย์อีกด้วย
X
X