สภาธุรกิจไทย-ยุโรป นำโดย นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานสภาธุรกิจไทย-ยุโรป และรองประธาน ส.อ.ท. พร้อมด้วย ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา เลขานุการสภาธุรกิจไทย-ยุโรป ร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมแสดงความยินดีกับ
นางพิมพ์ชนก พิตต์ฟิลด์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำองค์การการค้าโลก (WTO) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ร้านอาหาร China Place กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานของสภาธุรกิจไทย-ยุโรป ในประเด็นดังนี้
• ไทยไม่ควรเน้นการเจรจาในประเด็นเดิมๆ (เช่น เรื่องการเปิดตลาด, การลดภาษี) แต่ควรขอความช่วยเหลือจากสหภาพยุโรปในการพัฒนาขีดความสามารถของไทยในอุตสาหกรรม ที่เป็น
New S – Curve อาทิ ด้าน BCG, Health care, EV, Logistics รวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ Green Investment และ Climate Change

• ความร่วมมือเรื่องมาตรฐานสินค้า (standard) เพื่อช่วยลดอุปสรรคในการส่งออกให้น้อยลง อาทิ เรื่องมาตรฐานอาหารที่ไทยส่งออกไปสหภาพยุโรป หรือหาวิธีการที่จะทำให้สหภาพยุโรปยอมรับมาตรฐานของไทยเท่าเทียมกับมาตรฐานของสหภาพยุโรป

X
X