ประกาศรับสมัครงาน :เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายดิจิทัลเทคโนโลยี – งาน IT & Software Development

 

รายละเอียดงาน      

  • งานวางแผนและติดตามการพัฒนาซอฟแวร์และแพลตฟอร์มที่จำเป็นต่างๆ ของสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) เพื่อใช้ในการบริการสมาชิก และการวิเคราะห์ข้อมูลภายใน โดยประสานกับ GS1 Global
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ                 

  • อายุ 30 ปีขึ้นไปวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา (พิจารณาจากประสบการณ์ การทำงาน เป็นหลัก)
  • มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม การวิเคราะห์ระบบ และการควบคุมการผลิตซอฟต์แวร์เป็นอย่างดี
  • มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office อยู่ในระดับดี
  • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
  • มีความอดทน มีไหวพริบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความละเอียด รอบคอบ

 

Special Features : (ถ้ามีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

  • มีประสบการณ์ หรือมีความเข้าใจในระบบ ODOO และภาษา PYTHON

สวัสดิการ

( / ) ประกันกลุ่มฯ
( / ) ประกันสังคม
( / ) ตรวจสุขภาพประจำปี
( / ) เครื่องแบบพนักงาน
( / ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

ผู้สนใจสามารถส่งรายละเอียดประวัติส่วนตัวมาได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

E-mail : hr.recruit.fti@gmail.com   หรือ

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 -345 -1077-80

 

X
X