ประกาศรับสมัครงาน : เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายดิจิทัลเทคโนโลยี – งานพัฒนาระบบ (งานBigdata)

 

รายละเอียดงาน    

 • ประสานงานจัดเก็บข้อมูล requirement จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวของ
 • วางแผนออกแบบ การจัดทำ bigdata ร่วมกับทีม IT ส.อ.ท. และ บุคคลภายนอก
 • ทำการพัฒนาระบบ bigdata ตามที่ออกแบบไว้ ร่วมกับทีมงาน
 • ดูแล maintenance ระบบที่ให้บริการ bigdata ทำงานได้อย่าง stable
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ                 

 • อายุ 28-32 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา (พิจารณาจากประสบการณ์ การทำงาน เป็นหลัก)
 • มีความรู้เรื่องด้าน database , Data analyst , Data warehouse  ,เป็นอย่างดี
 • มีพื้นฐาน ด้านการ query ข้อมูล การทำ Data cleansing ,การทำ ETL ได้เป็นอย่างดี
 • มีพื้นฐาน programming structure
 • มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office อยู่ในระดับดี
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • มีความอดทน มีไหวพริบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความละเอียด รอบคอบ

 

Special Features : (ถ้ามีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

 • มีประสบการณ์ เรื่องการทำ bigdata และ การใช้ Tools การทำ bigdata
 • เข้าใจหรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ Cloud Technology หรือ Cloud Service ต่างๆ (Google Cloud, Amazon AWS, etc)
 • เข้าใจหลักการของ UX/UI
 • เข้าใจ HTML5/CSS3 เป็นอย่างดี

 

สวัสดิการ

( / ) ประกันกลุ่มฯ
( / ) ประกันสังคม
( / ) ตรวจสุขภาพประจำปี
( / ) เครื่องแบบพนักงาน
( / ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

ผู้สนใจสามารถส่งรายละเอียดประวัติส่วนตัวมาได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

E-mail : hr.recruit.fti@gmail.com   หรือ

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 -345 -1077-80

X
X