ประกาศรับสมัครงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม

รายละเอียดงาน      

 • จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรม และคณะกรรมการต่างๆ
 • ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำเอกสารประกอบการประชุม
 • จัดกิจกรรม งานสัมมนา งานแสดงสินค้า
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ                 

 • อายุ 22 – 28 ปี
 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การด้านงานประสานงาน / การจัดกิจกรรมต่างๆ / การให้บริการ
 • มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office อยู่ในระดับดี
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี (ตามระเบียบของ ส.อ.ท.)
 • มีความอดทน มีไหวพริบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความละเอียด รอบคอบ
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

สวัสดิการ

( / ) ประกันกลุ่มฯ
( / ) ประกันสังคม
( / ) ตรวจสุขภาพประจำปี
( / ) เครื่องแบบพนักงาน
( / ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

ผู้สนใจสามารถส่งรายละเอียดประวัติส่วนตัวมาได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

E-mail : hr.recruit.fti@gmail.com   หรือ

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 -345 -1077-80

 

X
X