ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

รายละเอียดงาน      

 • งานโครงการตรวจสุขภาพประจำปี E-bidding
 • งาน call center, เพิ่มสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจากกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศในประเทศไทย
 • งานจับคู่ธุรกิจ (Business Matching, Open House, Training, Seminar)
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ                 

 • อายุระหว่าง 2230 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย งานประชาสัมพันธ์ งานการตลาด หรือบริการ 0 – 3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงาน Online Marketing, IT จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
 • หากมีความสามารถออกแบบงาน AD ประชาสัมพันธ์ (Artwork เพื่องานประชาสัมพันธ์ และทำ Banners) จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
 • มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office อยู่ในระดับดี
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี (ตามระเบียบของ ส.อ.ท.)
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการสื่อสาร(ทั้งภายในและภายนอก) มีความกระตือรือร้น และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด และต่างประเทศได้

สวัสดิการ

( / ) ประกันกลุ่มฯ
( / ) ประกันสังคม
( / ) ตรวจสุขภาพประจำปี
( / ) เครื่องแบบพนักงาน
( / ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

ผู้สนใจสามารถส่งรายละเอียดประวัติส่วนตัวมาได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

E-mail : hr.recruit.fti@gmail.com   หรือ

ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 -345 -1077-80

X
X