บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจ APEC (ABTC)

APEC Business Travel Card (ABTC)

บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค APEC | ABTC

เป็นเสมือนวีซ่าซึ่งผู้ถือบัตรสามารถใช้ควบคู่กับหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางเข้าดินแดนของสมาชิกเอเปคที่ร่วมโครงการนี้ (ปัจจุบันมีจำนวน 19 เขตเศรษฐกิจ) ในการติดต่อธุรกิจระยะสั้นได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าอีก ช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าเมืองโดยสามารถใช้ช่องทางพิเศษสำหรับสมาชิก (APEC Lane) ซึ่งตั้งอยู่ตามท่าอากาศยานนานาชาติของสมาชิกเอเปค บัตร ABTC มีอายุการใช้งาน 5 ปี กรณีที่อายุหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอมีอายุน้อยกว่า 5 ปี บัตร ABTC ที่จะได้รับจะมีอายุเท่ากับหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางที่ใช้ในการสมัคร จะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 2 ปี

คุณสมบัติผู้สมัครบัตรเดินทางนักธุรกิจเอเปค APEC CARD

 • บริษัทของผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สมาชิกประเภท สน. และ ทน. เท่านั้น) 
 • ไม่ค้างค่าบำรุงสมาชิกฯ ในกรณีค้างค่าบำรุงสมาชิกฯในระหว่างที่ถือบัตร APEC จะตัดสิทธิ์ในการพิจารณาครั้งต่อไป
 • ดำเนินกิจการมาแล้วเกิน 3 ปีนับจากวันที่จดทะเบียนบริษัทและเป็นนิติบุคคลเท่านั้น (กรณีสมาชิกประเภทสมาคม ให้สิทธิ์เฉพาะกรรมการสมาคมเท่านั้น)
 • นักธุรกิจอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป (สัญชาติไทย)
 • เป็นเจ้าของกิจการ ผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือ ผู้บริหารระดับสูงเป็นนิติบุคคลเท่านั้นที่มีเงินเดือน 50,000 บาทขึ้นไป
 • เป็นธุรกิจที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและมีการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • นักธุรกิจผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (อายุหนังสือเดินทางแนะนำเหลือไม่น้อยกว่า 2 ปี)
 • การเดินทาง (เพื่อติดต่อธุรกิจ) และเป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษคดีทางอาญาหรือไม่เคยถูกปฏิเสธในการเข้าเมืองจากประเทศที่ร่วมโครงการฯ

กรณีเป็นสมาชิกฯ

(สมาชิกประเภท สน. และ ทน. เท่านั้น)
ตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิก ส.อ.ท.

กรณีไม่เป็นสมาชิกฯ

(สมาชิกประเภท สน. และ ทน. เท่านั้น)
สมัครสมาชิก ส.อ.ท.

กรุณาตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิกของท่าน เพื่อใช้สิทธิในการสมัครบัตรเดินทางนักธุรกิจ APEC ก่อนการสมัคร ABTC Online

การสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ Website 

 • การสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่Website : https://abtc-jsccib.org
 • ในระหว่างดำเนินการขอบัตรนักธุรกิจ APEC ห้ามขอวีซ่าธุรกิจ 19 เขตเศรษฐกิจและห้ามเปลี่ยนชื่อบริษัท 

หากมีความจำเป็นในการเดินทาง

 • เช็คสถานะการอนุมัติของประเทศที่ต้องการเดินทาง ถ้าอนุมัติแล้วดำเนินการขอออกบัตรชั่วคราว (ผ่านระบบออนไลน์)
 • กรณีที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากประเทศที่ต้องการเดินทาง กรุณาติดต่อสำนักงานคณะกรรมการร่วมฯ กกร. ก่อนไปขอวีซ่า
 • ***กรณีการขอออกบัตรชั่วคราว บัตรจะใช้ได้เฉพาะประเทศที่อนุมัติแล้วเท่านั้น*** การสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์เพื่อเข้าใช้งานระบบ : หนึ่งบริษัทสามารถมีตัวแทนสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ได้ 5 คน โดยตัวแทนแต่ละคนสามารถทำการสมัครให้กับพนักงานในบริษัทได้ไม่จำกัดจำนวนและตัวแทน 1 คน สามารถสังกัดได้เพียง 2 บริษัทเท่านั้น

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

ค่าธรรมเนียมในการสมัครรายละ 8,500 บาท ชำระค่าธรรมเนียมโดยการพิมพ์ใบ PAY-IN จากระบบ Online

นำไปชำระที่ ธนาคาร หรือ Internet Banking เท่านั้น “ และนำหลักฐานการชำระเงินโหลดในเว็บไซด์อีกครั้ง ในกรณีจะขอเลขที่บัญชีธนาคาร” กรุณาติดต่อ สำนักงานคณะกรรมการร่วมฯ กกร.   (ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหากไม่ผ่านการพิจารณา)

หมายเหตุ :

 • กรณีที่ผู้สมัคร ไม่ผ่านการพิจารณาของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ทางสำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ขอหักค่าดำเนินงานจำนวน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) จากค่าธรรมเนียมในการสมัครบัตรที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว
 • บัตรมีอายุ 5 ปี บัตรจะหมดอายุตามพาสปอร์ตก่อนในครั้งแรก ลูกค้าต้องดำเนินการแจ้งเปลี่ยนพาสปอร์ต บัตรจึงจะมีอายุต่อเนื่องครบ 5 ปี  จากบัตรเดิม

เอกสารประกอบการสมัคร / ระยะเวลาการขออนุมัติ : ประมาณ 4-6 เดือน

b

อกสารแนบทุกไฟล์ต้องสแกนเป็น ไฟล์สี เท่านั้น

b

ในระหว่างการสมัครห้ามเปลี่ยนหนังสือเดินทาง

และห้ามเปลี่ยนบริษัทที่ใช้ในการสมัคร

กรณี เจ้าของกิจการ กรรมการ ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนมีอำนาจเต็ม

 • ไฟล์สีหนังสือเดินทางฉบับปัจจุบันและฉบับก่อนหน้าที่ใช้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กรณีหนังสือเดินทางเล่มเก่าสูญหายต้อง Upload เป็นใบแจ้งความ(ทุกหน้าที่มีการประทับเข้า-ออกและวีซ่าที่เคยได้รับ) ไม่ต้องรับรองสำเนาถูกต้องห้ามลงนามทับหรือขีดคาดบนหนังสือเดินทาง (PDF เท่านั้น)
 • ไฟล์ลายเซ็น ใช้ปากกาสีดำพื้นสีขาว (JPG เท่านั้น) เหมือนกับที่ปรากฏในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (ไฟล์ขนาดไม่เกิน 1 MB ความละเอียดขั้นต่ำ 50 x 50 pixels         ไม่เกิน 300 x 600 pixels) (ตัวอย่างลายเซ็น)
 • ไฟล์สีรายการ Statement ย้อนหลัง 6 เดือนของผู้สมัครขอจากธนาคารเท่านั้นซึ่งต้องมีชื่อผู้สมัครและเป็นบัญชีประเภทออมทรัพย์เท่านั้น (PDF เท่านั้น)
 • ไฟล์รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (JPG เท่านั้น) ชัดเจน ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน พื้นหลังเป็นสีขาว การแต่งกายสุภาพ ไม่สวมเสื้อยืด สายเดี่ยว หรือแขนกุด ควรสวมเสื้อสีเข้ม หรือสวมสูทเข้ม (ไฟล์ขนาดไม่เกิน 1MB ความละเอียดขั้นต่ำ 50 x 50 pixels และ สูงสุดไม่เกิน 800 x 600 pixels) (รูปตัวอย่าง) แนะนำถ่ายรูปที่ร้านและขอเป็นไฟล์มาอัพโหลด
 • ไฟล์สีหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (รวมวัตถุประสงค์ทุกหน้า) โดยกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 1 ปี (PDF เท่านั้น) (ประทับตราและรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจผูกพันบริษัททุกหน้า)
 • กรณี ไม่มีชื่อในหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท ต้องแนบไฟล์สีเอกสารผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์เท่านั้น ไม่เกิน 1 ปี (PDF เท่านั้น)  (ประทับตราและรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท)

กรณี ที่ไม่ใช่เจ้าของกิจการหรือผู้แทนที่มีอำนาจเต็ม

 • ไฟล์สีหนังสือเดินทางฉบับปัจจุบันและฉบับก่อนหน้าที่ใช้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กรณีหนังสือเดินทางเล่มเก่าสูญหายต้อง Upload เป็นใบแจ้งความ (ทุกหน้าที่มีการประทับเข้า-ออกและวีซ่าที่เคยได้รับ) ไม่ต้องรับรองสำเนาถูกต้องห้ามลงนามทับหรือขีดคาดบนหนังสือเดินทาง (PDF เท่านั้น) 
 • ไฟล์ลายเซ็น ใช้ปากกาสีดำ พื้นสีขาว (JPG เท่านั้น) เหมือนกับที่ปรากฏในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (ไฟล์ขนาดไม่เกิน 1 MB ความละเอียด  ขั้นต่ำ 50 x 50 pixels      ไม่เกิน 300 x 600 pixels) (ตัวอย่างลายเซ็น)
 • ไฟล์สีรายการ Statement ย้อนหลัง 6 เดือนของผู้สมัครขอจากธนาคารเท่านั้นซึ่งต้องมีชื่อผู้สมัครและเป็นบัญชีประเภทออมทรัพย์เท่านั้น (PDF เท่านั้น)
 • ไฟล์รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (JPG เท่านั้น) ชัดเจน ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน พื้นหลังเป็นสีขาว การแต่งกายสุภาพ ไม่สวมเสื้อยืด สายเดี่ยว หรือแขนกุด ควรสวมเสื้อสีเข้ม หรือสวมสูทเข้ม (ไฟล์ขนาดไม่เกิน 1MB ความละเอียดขั้นต่ำ 50 x 50 pixels และ สูงสุดไม่เกิน 800 x 600 pixels) (รูปตัวอย่าง) แนะนำถ่ายรูปที่ร้านและขอเป็นไฟล์มาอัพโหลด
 • ไฟล์สีหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (รวมวัตถุประสงค์ทุกหน้า) โดยกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 1 ปี (PDF เท่านั้น) (ประทับตราและรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจผูกพันบริษัททุกหน้า)
 • ไฟล์สีหนังสือรับรองการทำงาน ที่ประทับตราและลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท (ต้องระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่มปฏิบัติงาน) พร้อมระบุวัตถุประสงค์เพื่อสมัครบัตรเอเปค (PDF เท่านั้น)
 • ไฟล์สีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ (ต้องเป็นชื่อบริษัทเดียวกับที่ออกหนังสือรับรองการทำงาน) ต้องประทับตราบริษัท มีเลขที่และเล่มที่ของเอกสาร**ต้องมี** (PDF เท่านั้น)

อ้างอิง : คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน(กกร.) https://www.jsccib.org/th/apec_business 

การขอออกบัตร APEC กรณีอื่นๆ (ต้องยื่นสมัครออนไลน์ทุกกรณี)

 • กรณีการขอออกบัตรชั่วคราว บัตรจะใช้ได้เฉพาะประเทศที่อนุมัติแล้วเท่านั้น (เช็คจากเลขApplication Number)
 • กรณีการต่ออายุบัตร (แนะนำให้มาต่ออายุบัตรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน) สำหรับบัตร ABTC ที่ถืออยู่หมดอายุ ให้ดำเนินการยื่นสมัครออนไลน์ ตามขั้นตอนของการสมัครใหม่ และแนบไฟล์สีสแกนบัตร ABTC ที่หมดอายุ ในการยื่นเอกสารสมัครด้วย  (ต้องเป็นไฟล์ JPG และขนาดไม่เกิน 10 MB)
 • กรณีเร่งด่วน ผู้สมัครบัตรฯสามารถขอให้ออกบัตรชั่วคราว หรือ Interim Card เพื่อนำไปใช้เร่งด่วน แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากประเทศดังกล่าวแล้ว ผู้สมัครบัตรฯต้องชำระค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์บัตรชั่วคราว ใบละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมบัตร ABTC รายละ 8,500 บาท และเมื่อได้รับการอนุมิติครบ 19 เขตเศรษฐกิจแล้ว ระบบก็จะสั่งพิมพ์บัตร ABTC ซึ่งเป็นบัตรจริงให้โดยอัตโนมัติ โดยบัตรชั่วคราวก็จะถูกยกเลิกทันที ผู้สมัครบัตรฯจะต้องนำบัตรชั่วคราวมาเปลี่ยน เพื่อที่จะนำบัตรจริงที่ได้รับ การอนุมัติครบ 19 เขตเศรษฐกิจไปใช้แทนกรณีทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ แต่บัตร ABTC ยังไม่หมดอายุ

 

สำหรับผู้ถือบัตร ABTC ที่มีการเปลี่ยนเล่มหนังสือเดินทาง เนื่องจากหมดอายุ หรือ เล่มเต็ม ชำรุด ก่อนบัตร ABTC หมดอายุ ซึ่งจะทำให้บัตร ABTC ที่ถืออยู่ ใช้งานไม่ได้ เพราะเลขที่หนังสือเดินทางไม่ตรงกับหมายเลขหนังสือเดินทางที่ปรากฎในบัตรที่ถืออยู่ และบัตร ABTC ที่ได้รับจะมีวันหมดอายุเท่าเดิม เอกสารเพิ่มเติมที่ต้องใช้มีดังนี้

 1. ไฟล์สีบัตรABTC เดิม (ต้องเป็นไฟล์JPG และขนาดไม่เกิน 10 MB)     
 2. ไฟล์สีหน้าหนังสือเดินทางเล่มใหม่      
 3. ค่าธรรมเนียม1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

กรณีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล

ผู้ถือบัตรจะต้องยื่นสมัครออนไลน์ ตามขั้นตอนเหมือนการสมัครใหม่ และใช้ระยะเวลารอการอนุมัติประมาณ 4 เดือน

กรณีบัตรสูญหาย / เอกสารเพิ่มเติมที่ต้องใช้มีดังนี้

 • ไฟล์สีใบแจ้งความ (ต้องเป็นไฟล์ JPG และขนาดไม่เกิน 10 MB) โดยระบุชื่อ – นามสกุล หมายเลขบัตร ABTC หมายเลขหนังสือเดินทาง และวันหมดอายุของบัตรที่สูญหาย ลงในใบแจ้งความ
 • ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะการอนุมัติบัตรฯ

หลังการสมัครบัตรฯประมาณ 2 เดือน ผู้สมัครจะได้รับอีเมลแจ้ง Application Number จากสำนักงานคณะกรรมการร่วมฯ กกร. เพื่อผู้สมัครฯใช้ในตรวจสอบสถานะการอนุมัติได้ด้วยตนเอง ตามขั้นตอน ดังนี้

 

 • เข้าไปที่ เวปไซต์ https://www.abtc-aps.org/abtc-core/status/check.html
 • หลังจากนั้น Click “ Thailand” ช่อง Economy of Application
 • ใส่หมายเลข Application Number ที่ช่อง “Application Number”
 • กด Enter เพื่อทราบสถานะของการอนุมัติ หากครบ 19 เขตเศรษฐกิจจะได้รับการติดต่อจาก กกร.เพื่อรับบัตร APEC หรือติดต่อที่คุณยุวดี พีสันเทียะ โทรศัพท์ 02-018-6888 ต่อ 4230
Australia Brunei Darussalam Chile China Chines Taipei
Hong Kong (China) Indonesia Japan Korea Malaysia
Mexico New Zealand Papua New Guinea Peru Philippines
Russia Singapore thailand Vietnam

วิธีการใช้บัตร

 • ผู้ถือบัตรเดินทางฯ จะต้องใช้ร่วมกับหนังสือเดินทางซึ่งมีหมายเลขเดียวกันกับที่ปรากฏบนบัตรเดินทางเท่านั้น

 • วัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการเดินทางไปติดต่อธุรกิจในระยะสั้น ไม่ใช่เพื่อเข้าไปทำงาน หรือท่องเที่ยว

 • กรณีที่บัตรใกล้หมดอายุ ให้ตรวจสอบระยะเวลาของวีซ่าที่เหลือ ที่สถานฑูตของประเทศที่ต้องการเดินทาง โดยแจ้งข้อมูลเลขที่หนังสือเดินทาง ชื่อ นามสกุล 

ติดต่อสอบถาม : สอบถามการใช้งานและแจ้งปัญหาการใช้งานต่างๆ

ผู้สมัครสามารถหาคำตอบและวิธีการใช้งานเว็บไซต์เบื้องต้น เช่น การ upload ไฟล์หลักฐานการชำระเงิน , การ upload เอกสารเพิ่มเติมจะต้องทำอย่างไร,
กรณีที่ไม่ได้รับ E-mail จากระบบทำอย่างไร ฯลฯ ผู้สมัครสามารถดูได้จากหน้า FAQ ตามลิงค์นี้ : https://abtc-jsccib.org/faq.html

Line@ ( Line id : @abtc-thailand )
E-mail : abtc@jsccib.org

 

การติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไป

ฝ่ายทะเบียนและบริการสมาชิก สภาอุตสาหกรรมฯ

โทร 02-3451145  Email : Oramaic@fti.or.th

ติดต่อรับบัตร

คุณยุวดี แก้วคูนอก สำนักงานคณะกรรมการร่วมฯ กกร.
อาคารจุลินทร์ ล่ำซำ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เลขที่ 150/2 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กทม.
โทร 02-018-6888 ต่อ 4230 และ 02-622-2179
Email : yuwadee@jsccib.org

X
X