นักศึกษาฝึกงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 รายละเอียดการรับนักศึกษาฝึกงาน

–  เพศ  : ชาย/หญิง

–  วุฒิการศึกษา  :  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, เศรษฐศาสตร์, มนุษย์ศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, บัญชีและการเงิน, สังคมศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

–  มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office) ในระดับดี

– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  :  ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับดี

มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี มีความคิดสร้างสรรค์และทัศนคติที่ดีในการทำงาน

 

ขั้นตอนการรับนักศึกษาฝึกงาน

1.จดหมายขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกอบรม (ออกโดยมหาวิทยาลัย)
เรียน     ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
เรื่อง      ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
ระบุรายละเอียดดังนี้
1.ชื่อคณะ ภาควิชา สาขา มหาวิทยาลัย     
2.ชื่อนักศึกษา และจำนวนนักศึกษาที่จะเข้ารับการฝึกงาน
3.ระยะเวลาการฝึกงาน เริ่มต้น สิ้นสุด รวมจำนวนวัน และ ชม.การฝึกงาน
4.รายชื่อพร้อมเบอร์ติดต่อที่สะดวก(เบอร์มือถือ) ของ อ.ที่ปรึกษา หรือ อ.ที่เกี่ยวข้อง


2.ประวัตินักศึกษา (
resume)
ระบุรายละเอียด ดังนี้
1.รายละเอียดประวัติส่วนตัว+รูปถ่าย (ชื่อ-นามสกุล-ชื่อเล่น,ส่วนสูง-น้ำหนัก,ที่พัก,งานอดิเรก)
2.รายละเอียดประวัติครอบครัว (ชื่อบิดา-มารดา,พี่น้อง)
3.ประวัติการศึกษา
4.ประวัติการฝึกอบรม,กิจกรรม
5.ความสามารถพิเศษ (คอมพิวเตอร์,ภาษา,พิมพ์ดีด,กีฬา)
3.
Transcript (ผลการเรียนเฉลี่ยถึงเทอมล่าสุด)

วิธีการยื่นจดหมาย ทำได้ 2 วิธี
1.ส่งไปรษณีย์มาตามที่อยู่ ด้านล่าง
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ (มทรก.) เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
(วงเล็บมุมซอง : นักศึกษาฝึกงาน)

X
X