ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม

Industrial Promotion and Support Department

สำนักงานใหญ่

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ (มทรก.) เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

The Faderation of Thai Industries.
8th Flr, Creative Technology Bldg. 2 Nang Linchi Rd., Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120 Thailand

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8:00น. ถึง 17:00 น.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0993000132254

ฟอร์มติดต่อ

X
X