โครงสร้างคณะกรรมการ วาระปี 2563-2565

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล

 

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายปรนนท์ ฐิตะวรรโณ ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการ
นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล ประธาน
นายจิรบูลย์ วิทยสิงห์ รองประธาน
นายปิยะ พิริยะโภคานนท์ รองประธาน
ดร.อภิศักดิ์ จุลยา รองประธาน
นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล รองประธานและเหรัญญิก
นายอมฤต ฟรานเซน เลขาธิการ
นายคณพล วงศ์พิชญวิศาล กรรมการ
ดร.ดิฐ อัศวพลังพรหม กรรมการ
นายนิพนธ์ เหล่าเจริญ กรรมการ
นายวันชาติ สุทธิวรรณ กรรมการ
นายศักดิ์พัฒน์ วิทยศักดิ์ กรรมการ

 

 

 

X
X