วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

Vision / Mission

วิสัยทัศน์ 

มุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพสู่ระดับมาตรฐานสากล

พันธกิจ

X
X